Terms & Conditions

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Synergia CSS s.r.o., so sídlom: Parková 4, 931 01 Šamorín, IČO: 35811544, DIČ 2021574566, spoločnosť nie je platcom DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo vložka č.14255 / T pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.forumeshop.sk (ďalej tiež ako „VOP“ ).

DEFINÍCIE

E-shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Synergia CSS umiestnený na internetovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Synergia CSS na uvedenej stránke.

Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované spoločnosťou Synergia CSS (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok, možnosť využívať službu zoznamov).

Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť so spoločnosťou Synergia CSS kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Synergia CSS. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.

Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke Synergia CSS, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú knihy, PDF a EBOOK verzie kníh. Spoločnosť Synergia CSS upozorňuje, že všetok tovar s ktorým obchoduje drží na svojom sklade.

1. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Synergia CSS dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Synergia CSS.
 2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“ ). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Synergia CSS. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke Synergia CSS a jeho odoslaním cez E-shop.
 3. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež
  • vyjadruje súhlas so zobrazením elektronickej faktúry vo svojom profile na stránke Synergia CSS v zmysle bodu 2.1 týchto VOP,
  • vyhlasuje, že bol poučený o možnostiach odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 5 týchto VOP a
  • vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 4. Objednávka zaniká:
  • odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti Synergia CSS,
  • márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
 5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“ ). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Synergia CSS adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Synergia CSS potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Synergia CSS neznamenajú potvrdenie objednávky.
 6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť Synergia CSS je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti Synergia CSS dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“ ).
 8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Synergia CSS. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Synergia CSS povinná prijať. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy článku 8 týchto VOP.

2. KÚPNA CENA TOVARU

 1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je vždy uvedená bez DPH a je stanovená v mene Euro. Spoločnosti Synergia CSS nie je platcom DPH.
 2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
 3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“ ) spoločnosti Synergia CSS a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
  • platba prostredníctvom služby PayPal
  • platba bankovým prevodom podľa zaslaných platobných udajov v potvrdení objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho
  • dobierka – platba v hotovosti na pošte pri prevzatí tovaru.
 5. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti Synergia CSS alebo odovzdaním Celkovej ceny na pošte. Pri platbe prostredníctvom služby PayPal alebo bankovým prevodom Faktúra (ďalej len “daňový doklad”) je vystavená a zaslaná e-mailom po pripísaní Celkovej ceny na účet spoločnosti Synergia CSS. Pri dobierke Faktúra je zaslaná spolu s objednaným tovarom na adresu dodania.
 6. Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje spoločnosti Synergia CSS uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet spoločnosti Synergia CSS. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

3. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

 1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Synergia CSS povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 30 dní od potvrdenia objednávky.
 2. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti Synergia CSS za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 3. Pri každom tovare na stránke Synergia CSS je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak spoločnosť Synergia CSS zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), spoločnosť Synergia CSS kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť Synergia CSS kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.

4. MIESTO DODANIA

 1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.

5. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA

 1. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
 2. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
  • Slovenská pošta – balík na poštu (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),

6. DODANIE TOVARU

 1. Záväzok spoločnosti Synergia CSS dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. V profile zákazníka sa zobrazí daňový doklad – faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
 2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Synergia CSS a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY, ODSTÚPENIE SYNERGIA CSS OD ZMLUVY

 1. Pokým tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky nie sú účtované žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, že už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Synergia CSS vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke forumeshop.sk.
  Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú najmä:
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby, pokiaľ bol tovar dodaný na dobierku. V prípade, ak bola platba voči Synergia CSS ako predávajúcemu vykonaná prostredníctvom platobnej karty alebo uhradená prevodom na účet, bude platba vrátená zákazníkovi spôsobom, akým zákazník platbu vykonal. V prípade, ak bol tovar dodaný na dobierku, bude platba vrátená na účet oznámený zákazníkom. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Synergia CSS s.r.o., so sídlom: Parková 4, 931 01 Šamorín, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu synergiacss@gmail.com. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť Synergia CSS povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Synergia CSS najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 5. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Synergia CSS povinná:
  • prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Synergia CSS s.r.o., so sídlom: Parková 4, 931 01 Šamorín alebo ho osobne odovzdať. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúry,
  • vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 6. Spoločnosť Synergia CSS nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Synergia CSS. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Synergia CSS.
 7. Spoločnosť Synergia CSS si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti Synergia CSS. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Synergia CSS vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Synergia CSS na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť Synergia CSS kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Synergia CSS. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Synergia CSS znáša kupujúci.
 9. Spoločnosť Synergia CSS je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledujúcich dôvodov:
  • ak pri platbe na účet spoločnosti Synergia CSS kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
  • ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 8. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar:
   • na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
  • ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Synergia CSS, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Synergia CSS schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný.
 10. Odstúpenie spoločnosti Synergia CSS od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Synergia CSS kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 11. Odstúpenie spoločnosti Synergia CSS od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti Synergia CSS na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť Synergia CSS spracúva osobné údaje kupujúcich zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti Synergia CSS (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Spoločnosť Synergia CSS spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
  • titul,
  • meno,
  • priezvisko,
  • bydlisko,
  • e-mailová adresa,
  • fakturačná adresa,
  • adresa dodania tovaru,
  • kontaktné telefónne číslo,
  • cookies,
  • číslo účtu,
  • recenzie kníh,
  • história nákupu
   za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov týkajúcich sa kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrácii prostredníctvom eshopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Ziskané údaje slúžia aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcie doručovaných do e-mailu), marketing na eshope ako aj iné stránky a analýzy správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.
 3. Prihlásenie sa k odberu noviniek a akcie spoločnosti Synergia CSS dotknutá osoba vyjadruje spoločnosť Synergia CSS súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových novín, akcie a informácie formou elektronickej správy na uvedenú e-mailovú adresu. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosť Synergia CSS súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledujúcich dní: i) odo dňa ich poskytovania alebo ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená konať a odvolať:
  • vo svojom profile ak je prihlásená
  • prostredníctvom tlačidla ohlásenia na koniec každého doručeného mailu s novinkami
  • prostredníctvom žiadosti odoslanej na synergiacss@gmail.com
 4. Spoločnosť Synergia CSS po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 5. Spoločnosť Synergia CSS vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali novým spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a splneniu účelu ich spracúvania zabezpečiť ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 6. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že má viac ako 16 rokov a je oprávnená poskytnúť osobné údaje spoločnosti Synergia CSS, príp. iným subjektom za účelom doručenie objednaného tovaru.
 7. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o nasledujúcich právach dotknutej osoby:
  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu synergiacss@gmail.com od spoločnosti Synergia CSS vyžadovať
   • od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom dotknutej osoby
   • presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosti Synergia CSS získala jej osobné údaje na spracúvanie,
   • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
   • likvidácia jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
   • likvidácia jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na e-mail synergiacss@gmail.com u spoločnosti Synergia CSS namietať
   • spracúvanie jej osobných údajov, o ktorých zmenách, ktoré sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadosti o ich likvidáciu,
   • využívanie jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   • poskytnutie jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
   • jej profilovanie s využitím cookies,
 8. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
 9. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj právnických kupujúcich ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
 10. Cookies súbory sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do prehliadača alebo zariadenia návštevníka. Cookies súbory umožňujú rozpoznať webovú stránku v zariadení používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách používateľa počas jeho pripojenia.
 11. Jednotlivé stránky spoločnosti Synergia CSS používajú cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
  Webové stránky používajú nasledujúce typy súborov cookie:
  • Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky.
  • Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať, akým spôsobom sa návštevník pohybuje a pracuje so stránkami. Pomáhajú k zlepšeniu a zjednodušeniu použiteľnosti webových stránok.
  • Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie si pamätajú voľbu návštevníka za účelom zlepšenia jeho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre návštevníka alebo zapamätať si jeho preferencie, napríklad voľbu jazyka.Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, návštevníka osobne neidentifikujú.
 12. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa mení podľa §13 ods. 1 písm. b) af) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim tretím stranám na účely vykonania zmluvy (objednávky) a rovnako na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 20.07.2022
 2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.forumeshop.sk .
 3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsah objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozičné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovení týchto VOP majú prednosť pred dispozičnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP tak všeobecne záväzná právna úprava má prednosť pred všeobecne záväznou právnou úpravou.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a / alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a / alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistenia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a / alebo nevykonateľné, ovplyvnené ustanovením nového platného ustanovenia, ktorého obsah bude v čo najväčšej vôli plniť účel pôvodného ustanovenia.

Leave a Reply