Visszalépés a szerződéstől

A Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak értelmében, a vásárló jogosult a termék visszaváltására, amelyet legkésőbb 14 napon belül tehet meg a termék átvétele után.

A megrendeléskor kötött szerződéstől a következő adatlap kitöltésével lehet visszalépni. A kitöltött adatlapot postai úton küldje vissza a visszacserélni kívánt könyvvel.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na adresu: Synergia CSS s.r.o., so sídlom: Parková 4, 931 01 Šamorín.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Môže tak spraviť po vyplnení a odoslaní formulára, spolu s tovarom. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom zaslaným na Vašu e-mailovú adresu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ako ani na náklady na vrátenie tovaru, ktoré znášate Vy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť na adresu: Synergia CSS s.r.o., so sídlom: Parková 4, 931 01 Šamorín alebo ho môžete osobne odovzdať do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

3. ZODPOVEDNOSŤ SPOTREBITEĽA ZA ŠKODU

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Leave a Reply