LELKES GÁBOR–TÓTH KÁROLY (ed.): Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006 Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában

9.96

Törlés
Cikkszám: Neszk-2007-01 Kategória:

Leírás

Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006 Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában

Dielo je pokračovaním predošlých ročeniek Fórum inštitútu pre výskum menšín, ktoré vzniklo v úzkej spolupráci medzi viac než tuctom národnostných a etnických menšinách na Slovensku a ďalšími ustanovizňami zaoberajúcimi sa rozvojom menšinových komunít. Ročenka venuje mimoriadnu pozornosť okrem menšinových správ a rozborov systému menšinového vzdelávania. Veríme, že publikované vedomosti, tak ako v predchádzajúcich ročenkách, aj teraz napomôžu vzájomnému poznávaniu a posilnia interetnický a multikulturálny charakter Slovenska.

Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006 Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában

A kiadvány a Fórum Kisebbségkutató Intézet által megjelentetett korábbi évkönyvek folytatása, amely szoros együttműködésben jött létre a szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek több mint egy tucat szervezetével, valamint további, a kisebbségi közösségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel. Az évkönyv a kisebbségeket érintő hírek és elemzések mellett kiemelt figyelmet szentel a kisebbségek oktatási intézményrendszerének. Hisszük, hogy a közölt ismeretanyag, hasonlóan az előző évkönyvekhez, hozzásegít majd egymás megismeréséhez és megerősíti Szlovákia interetnikus és multikulturális jellegét.

 

Somorja–Šamorín, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Fórum inštitút pre výskum menšín,  2007, 342 p.

ISBN 978-80-89249-12-1

 

OBSAH –TARTALOM 

Predslov — Előszó (LELKES GÁBOR–TÓTH KÁROLY)

LORAN, TIBOR: Potreby vedomostnej ekonomiky — verzus edukačná paradigma exkludovaných Rómov [A tudásalapú gazdaság szükségletei és a társadalmilag kirekesztett romák oktatási paradigmái]

1. Edukácia exkludovaných Rómov – východiská a súčasný stav rozpracovania problematiky

1.1. Miesto edukácie exkludovaných Rómov v systéme východy a vzdelávania dospelých

1.2. Edukácia exkludovaných Rómov v predmetnej oblasti východy a vzdelávania dospelých – vybrané teórie a praxe

2. Exkludovaní Rómovia ako špecifická cieľová skupina andragogického pôsobenia – vybrané oblasti teórie a praxe vo vzťahu k trhu práce

2.1. Exkludovaní Rómovia ako špecifická cieľová skupina andragogického pôsobenia

2.2. Exkludovaná rómska populácia a trh práce – východiská a súčasný stav rozpracovania problematiky

2.3. Od industriálneho k znalostnému trhu práce

3. Vzdelanostné požiadavky zamestnávateľov na základe empirických zistení vo vzťahu k edukácii exkludovaných Rómov žijúcich v osade Jegeneš

3.1. Výskumné otázky a hypotézy

3.2. Výskumný výber

3.3. Metóda zberu údajov

3.4. Metódy analýzy údajov

3.5. Výsledky a ich interpretácia

3.6. Diskusia

4. Záver

5. Zoznam použitej literatúry

PLIŠKOVÁ, ANNA: K niektorým aspektom používania rusínskeho spisovného jazyka vo vzdelávacom systéme Slovenskej republiky [A ruszin irodalmi nyelv a Szlovák Köztársaság oktatási rendszerében]

A. SZABÓ LÁSZLÓ: A szlovákiai közoktatási számarányok 2006-ban [Školstvo na Slovensku v číslach za rok 2006]

1. Bevezető

2. Közoktatási intézmények

2.1. Óvodák

2.2. Alapiskolák

Kronika verejného života 2006 – Közéleti krónika 2006

  1. Právne predpisy ovplyvňujúce postavenie národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky prijaté v roku 2006. [A 2006-ban elfogadott nemzeti/etnikai kisebbségeket érintő jogszabályok Szlovákia jogrendszerében] (Csirik Zsolt)
  2. Podujatia a publikácie v roku 2006 viažuce sa k hmotným pamiatkam národností na Slovensku [A Szlovákiában élő nemzetiségek tárgyi emlékeinek bemutatásához fűződő rendezvények, kiadványok 2006-ban] (Danter Izabella)
  3. Divadlá národnostných menšín [Nemzeti és etnikai kisebbségek színházai] (Lelkes Gábor)
  4. Národnostné etnické vysielanie Slovenskej televízie [A Szlovák Televízió nemzetiségi és etnikai műsora] (Ľuba Koľová)
  5. A Szlovák Rádió nemzetiségi és etnikai műsorai [Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu] (Nagy Ildikó)
  6. Prehľad finančných prostriedkov na podporu kultúry národnostných  menšín z grantového systému MK SR za rok 2006 [A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének támogatása az SZK KM pályázati rendszere által 2006-ban] (Jana Kresáková)
  7. Časopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2006 v jazyku národnostných menšín [Nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén megjelent folyóiratok és könyvek 2006-ban Szlovákiában] (Alžbeta Košťanová)

7.1. Periodická tlač [Sajtó, folyóíratok]

7.2. Knižné publikácie maďarskej menšiny [A magyar kisebbség kiadványai]

7.3. Knižné publikácie českej menšiny [A cseh kisebbség kiadványai]

7.4. Knižné publikácie nemeckej menšiny [A német kisebbség kiadványai]

7.5. Knižné publikácie rómskej menšiny [A roma kisebbség kiadványai]

7.6. Knižné publikácie rusínskej menšiny [A ruszin kisebbség kiadványai]

7.7. Knižné publikácie ukrajinskej menšiny [Az ukrán kisebbség kiadványai]

7.8. Knižné publikácie židovskej menšiny [A zsidó kisebbség kiadványai]

7.9. Knižné publikácie ruskej menšiny [Az orosz kisebbség kiadványai]

7.10. Knižné publikácie chorvatskej menšiny [A horváth kisebbség kiadványai]

7.11. Knižné publikácie poľskej menšiny [A lengyel kisebbség kiadványai]

7.12. Knižné publikácie týkajúce sa menšín Slovenska [A kisebbségekkel kapcsolatos publikációk]

8. A szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek legfontosabb társadalompolitikai és kulturális eseményei

8.1. A magyar kisebbség (Lelkes Gábor)

8.2. A roma kisebbség (Daniela Hivešová-Šilanová)

8.3. A cseh kisebbség (Hana Zelinová)

8.4. A ruszin kisebbség (Teodozia Lattová)

8.5. Az ukrán kisebbség (Pavol Bogdan)

8.6. A német kisebbség (Ondrej Pöss)

8.7. A lengyel kisebbség (Małgorzata Wojcieszyńska)

8.8. A horvát kisebbség (Juraj Cvečko)

8.9. A zsidó kisebbség (Pavol Meštan)

8.10. Az orosz kisebbség (Alexander Čumakov)

8.11. A bolgár kisebbség (Emília Hrušíková)

9. Najdôležitejšie spoločensko-politické a kultúrne udalosti v živote národnostných menšín na Slovensku

9.1. Maďarská menšina (Lelkes Gábor)

9.2. Rómska menšina (Daniela Hivešová-Šilanová)

9.3. Česká menšina (Hana Zelinová)

9.4. Rusínska menšina (Teodozia Lattová)

9.5. Ukrajinská menšina (Pavol Bogdan)

9.6. Nemecká menšina (Ondrej Pöss)

9.7. Poiská menšina (Małgorzata Wojcieszyńska)

9.8. Chorvátska menšina (Juraj Cvečko)

9.9. Židovská menšina (Pavol Meštan)

9.10. Ruská menšina (Alexander Čumakov)

9.11. Bulharská menšina (Emília Hrušíková)

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.80000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LELKES GÁBOR–TÓTH KÁROLY (ed.): Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006 Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük