LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 25, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2023

7.5015.00

Katalógové číslo: ACTA-25 Kategórie: ,

Popis

Acta Ethnologica Danubiana 25, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2023

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 25, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2023

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

Acta Ethnologica Danubiana 25, Yearbook of Ethnological Centre 2023

Our yearbook – besides presenting results of research in folk culture of Slovakia’s ethnic Hungarians – is open for everybody who would like to present the culture of nations living in the Danubian region. In compliance with the research priorities of Ethnological Centre, we place a particular emphasis on the broad and diverse field of sacral ethnology, since it belongs to one of the most neglected areas of both Hungarian and Slovak ethnology. We also concentrate on presenting results of research areas such as interethnic relations, present state of affairs, and change-analysis.

Komárom–Somorja, Forum Minority Research Institute, 2023, 344 p.

ISBN 978-80-89978-35-9

 

TARTALOM – OBSAH – INHALT

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

LANCZENDORFER ZSUZSANNA: Kisalföldi helyi népballadák és a valóság (Ľudové balady na Malej maďarskej nížine a skutočnosť [Súhrn]. Lokale Volksballaden von der Kleinen Tiefebene und die Wirklichkeit [Zusammenfassung]) 

TERBÓCS ATTILA: A csombárdi Szent János-szobor. Esettanulmány a jelromlásról (Socha sv. Jána z Csombárdu. Prípadová štúdia o úpadku znaku [Súhrn]. Die Statue des Heiligen Johannes in Csombárd. Eine Fallstudie zum ikonografischen Bedeutungsverlust [Zusammenfassung])

ZSIGMOND GYŐZŐ: A szlovákiai magyarok népi gombászata, gombahasználata a 21. század elején (Ľudové hubárstvo Maďarov na Slovensku na začiatku 21. storočia [Súhrn]. Pilzkunde und Pilznutzung der Ungarn in der Slowakei zu Beginn des 21. Jahrhunderts [Zusammenfassung])

 

Önállóság és közvetítés (?) A néprajzi tudományosság egy évszázada 1920-tól máig a magyar és más közép-európai kisebbségek körében című nemzetközi konferencia előadásaiból (Samostatnosť a sprostredkovanie (?) Storočie etnológie od roku 1920 až po súčasnosť v rámci maďarskými a iných menšín v strednej Eurtópe. Vybrané príspevky z programu medzinárodnej konferencie Autonomie und Mediation (?) Ein Jahrhundert ethnographischer Wissenschaften von 1920 bis heute unter ungarischen und anderen mitteleuropäischen Minderheiten. Ausgewählte Beiträge der internationalen Tagung)

VOIGT VILMOS: Kisebbség – egy „sötét ló” a néprajzban (Menšina – „čierny kôň“ etnológie [Súhrn]. Minderheit – ein „Geheimfavorit“ in der Ethnologie [Zusammenfassung]) 

BOTÍK, JÁN: Ku konceptom štúdia slovenských minorít v strednej a juhovýchodnej Európe (A szlovák kisebbségek vizsgálatának fogalmához Közép- és Délkelet-Európa országaiban. [Összefoglalás]. Zum Begriff der Untersuchung der slowakischen Minderheit in den Ländern Mittel- und Südosteuropas [Zusammenfassung]) 

ZSILÁK MÁRIA: A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete (Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (Súhrn). Das Forschungsinstitut der Slowaken in Ungarn (Zusammenfassung)

PAPP ÁRPÁD: Az elárvult rosszfiútól a lesajnált rokonig – a néprajz helye a két víz között. Előzetes megjegyzések többségi és kisebbségi tudományosság kapcsán (Od osirelého zlého chlapca po opovrhovaného príbuzného – miesto etnológie medzi dvomi vodami. Predbežné poznámky na margo majoritnej a menšinovej vedy [Súhrn]. Vom verwaisten bösen Buben zum bedauernswerten Verwandten – der Platz der Ethnographie zwischen zwei Gewässern. Vorbemerkungen zum Wissenschaftsbetrieb von Minderheit und Mehrheit [Zusammenfassung])

KLAMÁR ZOLTÁN: A vajdasági magyarság néprajzi múzeumának alapítása. Batta Péter tudományszervező cikkei a Kalangya folyóiratban (Založenie múzea Maďarov vo Vojvodine. Články organizátora kultúry Pétera Battu v časopise Kalangya [Súhrn]. Die Gründung eines ethnografischen Museums der Ungarn in der Vojvodina. Zu den Artikeln Péter Batta, Wissenschaftsorganisator, in der Zeitschrift Kalangya [Zusammenfassung])

RÁCZ KRISZTINA: „Hallatszódik az akcentusán”. Kutatói lábjegyzetek etnicitásról, nyelvről, társadalmi nemről és osztályhelyzetről („Počuť to z jeho akcentu“. Bádateľove poznámky pod čiarou o etnicite, jazyku, spoločenskom rode a triednej pozícii [Súhrn]. „Man kann es am Akzent hören.” Bemerkungen aus der Forschung zu Ethnizität, Sprache, Gender und Klassenlage [Zusammenfassung])

KESZEG VILMOS: Kisebbségben Romániában: a kultúra és a kultúrakutatás új kontextusban (V menšine v Rumunsku: kultúra a výskum kultúry v novom kontexte [Súhrn]. In der Minderheit in Rumänien: Kultur und Kulturforschung in neuem Kontext [Zusammenfassung])

JAKAB ALBERT ZSOLT – PETI LEHEL: A bánsági csehek. Letelepedés, társadalmi szerveződés és identitás (Banátski Česi. Osídlenie, spoločenská organizácia a identita [Súhrn]. Die Tschechen im Banat. Ansiedlung, Sozialorganisation und Identität [Zusammenfassung])

BRANDT, JULIANE: Konfession und Ethnizität in Ungarn zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Landesebene und in einzelnen Regionen: Gemeinsame Nenner oder widersprüchliche Bindungen? (Felekezet és etnicitás Magyarországon a 20. század elején országos szinten és az egyes régiókban: közös nevezők vagy ellentétes kötődések? [Összefoglalás]. Konfesia a etnicita v Uhorsku na začiatku 20. storočia na celoštátnej úrovni v jednotlivých regiónoch: spoločné menovatele alebo protikladné väzby? [Súhrn])

PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Volkskundliche/kulturanthropologische Forschungsarbeiten zur (Alltags-)Kultur der Minderheit der Ungarndeutschen. Eine Auswahl (A magyarországi németek mindennapjait érintő néprajzi/kultúrantropológiai kutatások. Válogatás [Összefoglalás]. Etnologicko/kultúrno antropologické výskumy, týkajúce sa každodenného života Nemcov v Maďarsku [Súhrn])

KOTICS JÓZSEF: Interpretations and Approaches to the Coexistence Situations of the Roma and Non-Roma in Anthropological Research (Értelmezések és megközelítések a roma–nem roma együttélési helyzetekről az antropológiai kutatásokban [Összefoglalás]. Interpretácie a prístupy k rómsko–nerómskemu spolužitiu v antropologických výskumoch (Súhrn) Interpretationen und Ansätze zur Koexistenz von Roma und Nicht-Roma in der anthropologischen Forschung [Zusammenfassung])

A.GERGELY ANDRÁS: Etnológia a léthatáron. Paradigmatikus kérdéskörök az önállóság és közvetítettség tudományközi rétegződéseiben (Etnológia na hranici existencie. Paradigmatické okruhy otázok v interdisciplinárnych vrstveniach samostatnosti a sprostredkovateľnosti [Súhrn]. Ethnologie am Rande der Existenz. Paradigmatische Fragen der interdisziplinären Schichtungen von Autonomie und Mediation [Zusammenfassung])

 

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Bak, János M.–Pálffy, Géza: Crown and Coronation in Hungary 1000–1916 (Meinolf Arens); Csiszár Attila szerk.: „Rábaköz ösmertetése”. (T. Városi Ágnes); Fejős Sándor: Magyarkanizsa művelődéstörténete (1867–1918). (Klamár Zoltán); Halász Péter: Az első csóktól az első gyermekig. (Deáky Zita); Kothencz Kelemen szerk.: Történetiség, nemzetiség, írásbeliség (Klamár Zoltán); Rill, Bernd: Der Berliner Kongress von 1878. Bismarcks Meisterstück? (Meinolf Arens); Szőke Anna szerk.: A zenélő ember. (Klamár Zoltán); Silling István: Kupuszinai népviselet (Klamár Zoltán); Viga Gyula: Változások és változatok. (Liszka József)

 

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

PAJOR KATALIN: Nagy Zoltán: Vodka a pókhálóban (Budapest, 2023. május 16.)

LISZKA JÓZSEF: A 25. Nemzetközi Kisemlékkutató Konferencia margójára (Rozsnyó, 2023. június 22–25.)

SCHWIERZ, THOMAS: Rückblick auf die 25. Internationale Tagung für Klein- und Flurdenkmalforschung in Rosenau (Rosenau, 2023. június 23–25.)

LISZKA JÓZSEF: A változás/váltakozás bizonytalansága és kényszere – 20. századi kisebbségi minták (Komárom, 2023. október 27.)

 

IN MEMORIAM

BOTIKOVÁ, MARTA: Spomienka na Soňu Švecovú

HLÔŠKOVÁ, HANA: Navždy nás opustila Viera Gašparíková

LISZKA JÓZSEF: Elszállt a dall… Novák László Ferenc emlékére

HEILINGBRUNNER, BRIGITTE: Trauerrede Bärbel Kerkhoff-Hader

LISZKA JÓZSEF: Bärbel Kerkhoff-Hader halálára

 

IN MEMORIAM A.GERGELY ANDRÁS

DEÁKY ZITA: A.Gergely András: ha bácsi lennék…

BIERNACZKY SZILÁRD: A.Gergely Andrásra emlékezve

CSÁJI LÁSZLÓ KOPPÁNY: AGA (A. Gergely András), az esztéta

CSORBA JÁNOS: Emléktöredékek Gergely Andrásról

FILEP TAMÁS GUSZTÁV: Emléksorok

GAZSÓ DÁNIEL: A. Gergely András mint opponens

GRÁFIK IMRE: AGA elment…

LACZKÓ ALBERT-ELEMÉR: Hiányzik egy Ember a Kárpát-medencéből…

LISZKA JÓZSEF: Korai sirató

PUSZTAI BERTALAN: Az Apostol

TIBORI THEODOSIA TIMEA: A tehetetlenség elviselhetetlensége

 

 

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.80 kg
Typ publikácie

,

Brand

Fórum Kisebbségkutató Intézet