LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 24, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2022

7.5015.00

Cikkszám: ACTA-24 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 24, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2022

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 24, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2022

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

Acta Ethnologica Danubiana 24, Yearbook of Ethnological Centre 2022

Our yearbook – besides presenting results of research in folk culture of Slovakia’s ethnic Hungarians – is open for everybody who would like to present the culture of nations living in the Danubian region. In compliance with the research priorities of Ethnological Centre, we place a particular emphasis on the broad and diverse field of sacral ethnology, since it belongs to one of the most neglected areas of both Hungarian and Slovak ethnology. We also concentrate on presenting results of research areas such as interethnic relations, present state of affairs, and change-analysis.

Komárom–Somorja, Forum Minority Research Institute, 2022, 367 p.

ISBN 978-80-89978-31-1

 

TARTALOM – OBSAH – INHALT

 

LISZKA JÓZSEF: Negyedszázad. Štvrťstoročie. Ein Vierteljahrhundert

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

ČAPO, JASNA: Antun Radić és a kortárs horvát etnológiai kutatások (Antun Radič a súdobé etnologické výskumy [Súhrn]. Antun Radić und die aktuelle ethnologische Forschung [Zusammenfassung])

TERBÓCS ATTILA: Pillanatfelvétel a magyarországi Nepomuki Szent János-szobrokról. Gondolatok és előzetes eredmények egy másfél éve zajló gyűjtés kapcsán (Skica o sochách Jána Nepomuckého v Maďarsku. Myšlienky a predbežné výsledky konkrétneho poldruha roka trvajúceho výskumu [Súhrn]. Eine Momentaufnahme der Statuen des Heiligen Johannes von Nepomuk in Ungarn. Überlegungen und vorläufige Ergebnisse aus einer seit anderthalb Jahren laufenden Untersuchung [Zusammenfassung])

KLAMÁR ZOLTÁN: Identitásjelek térben és időben: Ómoravica/Bácskossuthfalva/Stará Moravica (Znaky identity v priestore a čase: Ómoravica/Bácskossuthfalva/Stará Moravica [Súhrn]. Identitätssymbole im Raum und Zeit: Ómoravica/Bácskossuthfalva/Stará Moravica [Zusammenfassung])

L. JUHÁSZ ILONA: Od pamätných stromov k malým sakrálnym pamiatkam. Doplnky k poznatkom o pamätných objektoch v Komárne (Emlékfáktól a szakrális kisemlékekig. Adalékok Komárom emlékjeleinek ismeretéhez [Összefoglalás]. Vom Gedenkbaum zum sakralen Kleindenkmal. Angaben zu den Denkmälern Komorns [Zusammenfassung])

KAPUSTA KRISZTINA: Ipolyság zsidó múltja. Az Ipolysági ortodox zsidó temető (Židovská minulosť Šiah. Ortodoxný židovský cintorín v Šahách [Súhrn]. Die jüdische Vergangenheit von Eipelschlag [Ipolyság/Šahy]. Der orthodoxe jüdische Friedhof [Zusammenfassung])

BAGIN ÁRPÁD: Csehszlovákiai és magyarországi katonaszokások egy mátyusföldi település, Felsőszeli példáján keresztül (Československé a maďarské vojenské zvyky na príklade Horných Salíb, obce na Matúšovej zemi [Súhrn]. Tschechoslowakische und ungarische Soldatenbräuche am Beispiel von Felsőszeli [Horné Saliby], einer Siedlung im Matthäeusfeld [Zusammenfassung])

VATAŠČIN PÉTER: A hatalom árnya a templomi padok felett. Epizódok egy helyi közösség vallási életéből a csehszlovák államszocializmus idején (Tieň moci nad kostolnými lavicami. Epizódy zo života jedného náboženského spoločenstva v období československého štátneho socializmu [Súhrn]. Der Schatten der Staatsmacht über den Kirchbänken. Episoden aus dem religiösen Leben einer lokalen Gemeinde in der Zeit des tschechoslowakischen Staatssozialismus [Zusammenfassung])

VUKOV ANIKÓ VERONIKA: Hipófa és homoktövis. A Hippophae rhamnoides magyar elnevezéseiről (Rakytník a jeho názvy. O maďarských názvoch Hippophae rhamnoides [Súhrn]. Sanddorn, Fasanbeere etc. Über die ungarischen Bezeichnungen von Hippophae rhamnoides [Zusammenfassung])

STRZELECKA, CELINA: The Experience of Pandemic Time in Late Capitalism. The Experience of Late Capitalist Temporality During the Covid-19 Pandemic: The Example of Poland (A járvány idő-tapasztalata a kései kapitalizmusban. A kései kapitalista temporalitás tapasztalata a koronavírus-járvány alatt: Lengyelország példája [Összefoglalás]. Kategória času v kontexte skúseností z epidémie v neskorom kapitalizme. Pandémia Corona vírusu: príklad Poľska [Súhrn]. Die Zeit-Erfahrung der Seuche im späten Kapitalismus. Die Erfahrung spätkapitalistischer Temporalität während der Korona-Pandemie: das polnische Beispiel [Zusammenfassung])

 

TUDOMÁNYTÖRTÉNET – DEJINY VEDY – WISSENSCHAFTSGESCHICHTE

TARI LUJZA: Manga János néprajzkutató gyűjtőfüzetei, kottás füzetei, naplói (Zošity so zápiskami z výskumov, notové zošity a denníky etnológa Jánosa Mangu [Súhrn]. Die Sammlungsnotizen, Notenhefte und Tagebücher des Volkskundlers János Manga [Zusammenfassung])

 

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Bárth János: Bácskai magyar reformátusok a XIX. század elején (Klamár Zoltán); Besnyi Károly szerk.: Évkönyv 6. (Klamár Zoltán); Besnyi Károly–Papp László: Fénnyel írt történelem (Klamár Zoltán); Botiková, Marta–Deáky Zita: Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955–1989) Ahogy két etnológusnő látta / Dievčatá, ženy na slovensku a v Maďarsku (1955–1989) Očami dvoch etnologičiek. (A. Gergely András); Deáky Zita–Vámos Gabriella szerk. Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről (A. Gergely András); Fejős Sándor–Forró Lajos0Pósa Mária–Pusztai Virág: Magyarkanizsa község a múlt század fotóin (Klamár Zoltán); Heller Ágnes: Az önéletrajzi emlékezés filozófiája (A. Gergely András); Magyar Zoltán: Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus I–IV. (Vehrer Adél); Pastyik László szerk.: Évkönyv 4. (Klamár Zoltán); Prosser-Schell, Michael szerk.: Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionelle Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum (Liszka József); Pusztai Virág: Kép, közösség, örökség. Szegedi képeslapok ikonológiai megközelítésben (A. Gergely András); Rockenbauer Zoltán szerk. Újraértelmezett hagyomány (A. Gergely András); Silling István: Duna menti életünkről (Klamár Zoltán); Silling Léda: Vajdasági vásárok és vásározók (Klamár Zoltán); Szirmai Éva–Újvári Edit szerk.: A csoportidentitás szemiotikája (A. Gergely András); Tamás Ildikó: „Adj netet!” Nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek- és diákfolklórban (A. Gergely András); Tasnádi Zsuzsanna: Népviseletek és népélet a monarchiabeli képeslapokon (A. Gergely András); Verebélyi Kincső: Nép, ipar, művészet (Bálizs Beáta); Villányi Péter: Galgamácsai népmesék és mondák 1–4. (Klamár Zoltán)

JUBILEUM

VATAŠČIN PÉTER: Vargyas Gábor 70 éves

 

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

PAJOR KATALIN: A Néprajzi Múzeum napja. Emlékülés a Néprajzi Múzeum alapításának 150. évfordulója alkalmából (Budapest, 2022. március 5.)

PAJOR KATALIN: Folklore Archive Webinars 2. Negotiating Archival Media and Folklore Documentation in a Community Setting (Online, 2022. március 9.)

PAJOR KATALIN: „Hetvenöt éve történt”. A csehszlovák-magyar lakosságcsere története és emlékezete (Budapest, 2022. április 12.)

CSUTHY ANDRÁS: 8. Komáromi mérföldkövek (Komárom, 2022. április 28.)

PAJOR KATALIN: Folklore Archive Webinars 4. Multilingual Search and Challenges for the Archive in the 21st Century: Lessons from ISEBEL (Online, 2022. május 9.)

LISZKA JÓZSEF: 24. Nemzetközi Kisemlékkutató Konferencia (Rottenburg am Neckar-Ergenzingen: Liebfrauenhöhe, 2022. június 23–26.)

 

IN MEMORIAM

Milan Leščák (1940–2022)

VOIGT VILMOS: Egy irányt adó folklórkutató

HLÔŠKOVÁ, HANA: K vedeckému a pedagogickému odkazu Milana Leščáka

LISZKA JÓZSEF: Milan Leščák halálára, avagy elpuskázott lehetőségeink egyike?

További információk

Tömeg 0.84 kg
A publikáció típusa

,

Brand

Fórum Kisebbségkutató Intézet