LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 23, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2021

7.5015.00

Törlés
Cikkszám: ACTA-23 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 23, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2021

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 23, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2021

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

Acta Ethnologica Danubiana 23, Yearbook of Ethnological Centre 2021

Our yearbook – besides presenting results of research in folk culture of Slovakia’s ethnic Hungarians – is open for everybody who would like to present the culture of nations living in the Danubian region. In compliance with the research priorities of Ethnological Centre, we place a particular emphasis on the broad and diverse field of sacral ethnology, since it belongs to one of the most neglected areas of both Hungarian and Slovak ethnology. We also concentrate on presenting results of research areas such as interethnic relations, present state of affairs, and change-analysis.

Komárom–Somorja, Forum Minorty Research Institute, 2021, 327 p.

ISBN 978-80-89978-26-7

 

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

JANEČEK, PETR: A cseh prózai szöveges folklorisztika 1989 után: a néprajztól az európai etnológiáig. Česká prozaická folkloristika po roce 1989: od národopisu k evropské etnologii  (Die tschechische Prosa-Folkloristik nach 1989. Von der Volkskunde zur europäischen Ethnologie [Zusammenfassung])

LOZOVIUK, PETR: Meer und Kultur. Prolegomena zur Ethnologie des Strandes (Moře a kultúra. Prolegomena k etnologii pláže [Súhrn]. A tenger és a kultúra. Bevezetés a strand néprajzába [Összefoglalás])

MÁTÉFFY ATTILA: A magyar és a közép-eurázsiai duális teremtésmondák (A810, A812, K483) összefüggéseiről: A hegyek keletkezése (O súvislostiach maďarských a euroázijských dualistických povestí o vzniku (A810, A812, K483): Vznik vrchov [Súhrn]. Über zusammenhänge der ungarischen und mittel-eurasischen dualistischen Schöpfungserzählungen (A810, A812, K483): Die Entstehung der Berge [Zusammenfassung])

BOBÁK SZILVIA: Trauma és kulturális emlékezet a Kőmíves Kelemen/né népballadákban (Trauma a kultúrna pamäť v ľudových baladách o zamurovanej manželke majstra murára: „Kőmíves Kelemenné“ [Súhrn]. Trauma und kulturelles Gedächtnis in den Volksballaden von der eingemauerten Frau [Zusammenfassung])

L. JUHÁSZ ILONA: A rövid hajviselet, az új női divat elleni harc az első világháborút követő évtizedekben. Rekonstrukciós kísérlet korabeli szlovákiai magyar lapok írásai alapján (Účes z krátkych vlasov, boj proti novej ženskej móde v desaťročiach po prvej svetovej vojne. Pokus o rekonštrukciu na základe článkov v maďarských novinách na Slovensku [Súhrn]. Der Kampf gegen kurze Haare und die neue Frauenmode in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg. Ein Rekonstruktionsversuch anhand von zeitgenössischen ungarischsprachigen Zeitungen in der Tschechoslowakei [Zusammenfassung])

SCHELL, CSILLA: Frauenbriefe im Vertriebenenbrief-Bestand des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg (Női levelek a freiburgi IVDE gyűjteményében [Összefoglalás]. Listy žien v zbierkach IVDE vo Freiburgu [Súhrn])

FEJŐS ZOLTÁN: Ifj. Bábás József, a Rimaszombatról elszármazott detroiti fényképész (József Bábás ml., fotograf z Detroitu, rodák z Rimavskej Soboty [Súhrn]. József Bábás d.J., ein Detroiter Fotograph aus Großsteffelsdorf [Zusammenfassung])

VIGA GYULA: Vázlat Dél-Zemplén és a Bodrogköz hagyományos táplálkozásáról (Náčrt charakteristiky tradičnej stravy a stravovania na Dolnom Zemplíne a v Medzibodroží [Súhrn]. Mitteilungen zur traditionellen Ernährung in Süd-Zemplin und im Bodrog-Gebiet  (Bodrogköz) [Zusammenfassung])

PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Archäologie und Volkskunde im Süden der österreichisch-ungarischen Monarchie: Felix/Bódog Milleker (1858–1942) und das Banatgebiet (Régészet és néprajz az Osztrák–Magyar Monarchia déli részén. Felix/Bódog Milleker (1858–1942) és a Bánát [Összefoglalás]. Archeológia a národopis v južnej časti Rakúsko-uhorskej monarchie. Felix/Bódog Milleker a Banát [Súhrn])

SILLING ISTVÁN: Jószágaink patrónusa, Szent Vendel a Dél-Alföldön (Kult sv. Vendelína, patróna dobytka  na južnej Dolnej zemi [Súhrn]. Der Hl. Wendelin, der Schutzheilige des Viehs, in der südlichen Tiefebene [Zusammenfassung])

KLAMÁR ZOLTÁN: Deszkaoromzatok a Galga mentén (Drevené štíty v povodí rieky Galga [Súhrn]. Brettergiebel entlang der Galga [Zusammenfassung])

 

FORUM

LISZKA JÓZSEF: Gondolatfragmentumok a szakrális kisemlékek tipológiai és terminológiai kérdéseihez

A.GERGELY ANDRÁS: Ószövetség – új szótárral – régi nyelveken

FRÖHLICH, CARINA: Der gläserne Mensch, die gläserne Gesellschaft. Eine essayistische Zustandsanalyse

 

NÉPRAJZ ÉS/VAGY ANTROPOLÓGIA?

A.GERGELY ANDRÁS: Megszakított túlélés, avagy a lét elviselhetetlen tudományossága

TAMÁS ILDIKÓ: Gondolatok a diszciplináinkat meghatározó (?) elnevezések, jelentések és praxisok dialektikájáról

CSÁJI LÁSZLÓ KOPPÁNY: Ha feldobom halott, leesik él

BALI JÁNOS: A lecsó és a diszciplínák

 

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Alabán Péter szerk.: Történet – emlékezet – társadalom. Tanulmányok a Barkóságról (A. Gergely András); Arens, Meinolf–Bitunjac Martina Hrsg.: Massengewalt in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Motive, Abläufe und Auswirkungen (Hedrich, Hans); Balogh Magdolna szerk.: Szomszédok a kirakatban. A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1991 után (A.Gergely András); Bárth Dániel szerk.: Vetésforgó II. Egyetemi Dolgozatok az ELTE BTK Néprajzi Tudományos Diákköréből (Pajor Katalin); Czövek Judit–Dyekiss Virág–Szilágyi Zsolt szerk.: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára (A. Gergely András); Csibi Norbert–Schwarczwölder Ádám szerk.: Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon (A. Gergely András); Csiszár Attila: A Rábaköz parasztságának anyagi kultúrája (Viga Gyula); Đorđević Crnobrnja, Jadranka: Nismo prekidali sa Gorom. Etnicitet, zajednica i transmigracije Goranaca u Beogradu (Vataščin Péter); Erőss Gábor: A történelmi filmek szociológiája (A.Gergely András); Ethnologia Slovaca et Slavica 42 (Vataščin Péter); Fejős Zoltán: „Kaper kóntri”. Magyar rézbányászok Amerikában (Pajor Katalin); Fülöp Zoltán Ottó: A borvíztől a hungarikumig (A. Gergely András); Gábor György: A történelem tekintete. Emlékezet és tanúság (A. Gergely András); Gráfel Lajos összeáll. / Gráfel, Ľudovít zost.: Komárom története képeslapokon / Komárno na dobových pohľadniciach (Liszka József); Hogya P. György: Királyhelmeci emlékképek 1890–1990 (Viga Gyula); Horváth Júlia Borbála: Dunai história. Az aranyföveny (A. Gergely András); Hubbes László-Attila szerk.: Idegenvalóságok. Az idegenség mítoszai I–II. (L. Juhász Ilona); Kiss Márta–Lengyel György szerk.: Milyen élet ez? Szociográfiák (A. Gergely András); Krastev, Ivan–Holmes Stefan: Das Licht, das erlosch. Eine Abrechnung (Meinolf Arens); Lajos Veronika–Povedák István–Régi Tamás szerk.: The Anthropology of Encounters. / A találkozások antropológiája (A. Gergely András); Létünk. Társadalom, tudomány, kultúra. L. évfolyam, 2. szám. (Klamár Zoltán); Pálffy, Géza: Hungary Between Two Empires 1526–1711 (Meinolf Arens); Petercsák Tivadar: A magyar képeslap története. Látóképek, csókküldemények, ünnepi üdvözletek (Viga Gyula); Peti Lehel–Tamás Ildikó szerk.: Vallási kultúra a Kárpát-medencében (A. Gergely András); Prosser-Schell, Michael szerk.: Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionelle Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum (Liszka József); Rill, Bernd: Frankreich und das Mittelmeer. Geschichte eines Machtanspruchs (Meinolf Arens); Röger, Maren–Weidle, Alexander (Hrsg.): Bukowina-Deutsche. Erfindungen, Erfahrungen und Erzählungen einer (imaginierten) Gemeinschaft seit 1775 (Meinolf Arens); Samerski, Stefan: Deutschland und der Heilige Stuhl. Diplomatische Beziehungen 1920–1945 (Meinolf Arens); Simon András szerk.: DiákKörKép 2. Tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből (A. Gergely András); Szabó Andrea–Zomborka Márta szerk.: Váci keresztek (Klamár Zoltán); Szőke Anna szerk.: Csóka, Szanád, Bijodra, Cërnabara, Vërbica. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében VI. (Klamár Zoltán); Szőke Anna szerk.: Silling István 70 éves. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében VII. (Klamár Zoltán); Verebélyi Kincső: Nép. Ipar. Művészet (Liszka József)

 

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

PAJOR KATALIN: Néprajz és social media. Online kerekasztal-beszélgetés (Budapest, 2021. április 14.)

PAJOR KATALIN–EITLER ÁGNES: 10th International Conference of Young Folklorists. Lore Makers, Law Breakers: Tradition, Change, and People (Tartu, Észtország – online), 2021. május 19–21.)

PAJOR KATALIN: Folklore Fellows’ Summer School. The Violence of Traditions and the Traditions of Violence (Joensuu, Finnország – online), 2021. június 7–18.)

 

IN MEMORIAM

LISZKA JÓZSEF: Fakuló térkép… Jung Károly halálára

Hermann Bausinger (1925-2021)

VOIGT VILMOS: A népi kultúra kutatója a technika világában

HLÔŠKOVÁ, HANA: Inšpirácie prácami Hermanna Bausingera pre teóriu folklorizmu v slovenskej folkloristike

LISZKA JÓZSEF: Nyakkendőtlenül

 

További információk

Tömeg 0.768 kg
Brand

A publikáció típusa

,

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 23, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2021” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük