POPÉLY ÁRPÁD: 1968 és a csehszlovákiai magyarság

11.62

Törlés
Cikkszám: FONTES-2008-01 Kategória:

Leírás

1968 és a csehszlovákiai magyarság

A közzétett 150 dokumentum túlnyomó többsége a magyar kisebbség érdekvédelmét a prágai tavasz idején nyíltan felvállaló s nemzetiségpolitikai célkitűzéseket is megfogalmazó Csemadok tevékenységéhez kapcsolódik. A gyűjtemény a Csemadok érdekvédelmi munkássága mellett átfogó képet nyújt többek között a Magyar Ifjúsági Szövetség megalakulásának folyamatáról, a nemzetiségi kérdésről a sajtó hasábjain folytatott szlovák–magyar vitáról, az állami és pártszervek nemzetiségekkel kapcsolatos döntéseiről, a magyar lakosságnak az augusztusi katonai megszállás elleni tiltakozásáról, a nemzetiségi alkotmánytörvény megalkotásának folyamatáról, a reformfolyamat eredményeként létrejött ún. nemzetiségi szervek tevékenységének kezdeti szakaszáról, végül pedig a visszarendeződésről, a reformfolyamatban aktív szerepet vállalt személyeknek a közéletből való eltávolításáról.

Rok 1968 a maďarská menšina v Československu

Drvivá väčšina tu predložených 150 dokumentov sa viaže k činnosti Csemadoku, ktorý sa počas pražskej jari otvorene hlásil obhajovanie záujmov maďarskej menšiny a sformuloval aj národnopolitické ciele. Zbierky sa okrem záujmovej iniciatíve Csemadoku ponúka ucelený pohľad okrem iného na proces vzniku Maďarskej mládežníckej aliancie, na národnostnú otázku, na slovensko-maďarskú diskusiu vedenú v tlači, na uznesenia štátnych a straníckych orgánov ohľadom národnostných otázok, na protest maďarského obyvateľstva proti augustovej okupácii, na proces vytvárania národnostného ústavného zákona, na počiatočnú fázu vzniku tzv. národnostných orgánov, ktoré vznikli výsledkom reformného procesu, napokon na obnovenie predchádzajúceho stavu, na odstránenie osôb činných v procese reforiem z verejného života.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008, 468 p. (Fontes Historiae Hungarorum, 3.)

ISBN: 978-80-89249-20-6

 

TARTALOM – OBSAH

Bevezető

A csehszlovákiai magyarság a reformfolyamatban és a normalizáció első éveiben (eseménytörténeti összefoglalás)

Dokumentumok

1. Pozsony, 1968. március 12. A Csemadok Központi Bizottságának állásfoglalása Csehszlovákia Kommunista Pártja és Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának januári határozatához és javaslata a nemzetiségi kérdés megoldásához

2. Pozsony, 1968. március 13. A Szlovák Újságírók Szövetsége magyar tagozatának állásfoglalása, amelyben támogatásáról biztosítja a demokratizálódási folyamatot, és síkra száll a nemzetiségi kulturális intézményhálózat, iskolahálózat és sajtó bővítéséért

3. Pozsony, 1968. március 21. A Csemadok KB körlevele a szövetség járási bizottságaihoz, amelyben felkéri a járási bizottságokat és helyi szervezeteket, hogy véleményezzék, s szükség szerint további javaslatokkal egészítsék ki a KB március 12-i állásfoglalását

4. Pozsony, 1968. március 22. A Szlovák Írók Szövetsége magyar szekciójának állásfoglalása, amelyben síkra száll az önigazgatás elvén alapuló művelődéspolitika kialakításáért, a második világháború utáni jogsérelmek orvoslásáért, valamint a magyar kisebbség megalkuvó és passzív vezetőinek a közéletből való távozásáért

5. Pozsony, 1968. március 26. Az Új Szó pártszervezetének állásfoglalása, amely támogatásáról biztosítja a demokratizálási folyamatot, hitet tesz a lap megújhodása mellett, s kezdeményezi Dénes Ferenc visszahívását főszerkesztői tisztségéből

6. Pozsony, 1968. március 27. Az Új Szó beszélgetése Lőrincz Gyulával, a Csemadok elnökével a nemzetiségi kérdésről, amelyben Lőrincz kiemelten foglalkozik a magyar kisebbséget a második világháború után ért jogsértések jóvátételének kérdésével is (részlet)

7. Galánta, 1968. március 28. A Cemadok Galántai Járási Bizottságának állásfoglalása, amely megfogalmazza a kassai kormányprogram nemzetiségeket érintő revíziójának és a magyarellenes intézkedéseket szervező személyek felelősségre vonásának igényét

8. Losonc, 1968. március 30. A Csemadok Losonci Járási Bizottságának állásfoglalása, amely magyar választókörzetek kialakítását, a magyarellenes diszkriminatív intézkedések törvényerejű hatálytalanítását, a nemzetiségi iskolahálózat fejlesztését, a magyar községnevek visszaállítását és hivatalossá tételét javasolja

9. Bazin, 1968. március 30. A dél-szlovákiai szlovákok 38 fős képviseletének tanácskozásán elfogadott határozat, amely aggodalmát fejezi ki a Csemadok tisztségviselőinek nyilatkozatai miatt, s a dél-szlovákiai szlovákok érdekeinek védelmére szólítja fel az illetékes szerveket

10. Kassa, 1968. március vége. A Csemadok Kassai Járási Bizottságának a szövetség megújhodását, rendkívüli közgyűlésének összehívását, érdekvédelmi szervezetté alakítását s a csehszlovákiai magyarságot kompromittáló vezetőinek lemondását sürgető állásfoglalása

11. Stósz, 1968. március 30–április 2. Fábry Zoltán A magyar kisebbség nyomorúsága és nagysága című írása, amelyben kételyeit fejezi ki a háború utáni magyarellenes diszkriminatív intézkedések elítélésével kapcsolatban (részlet)

12. Prága, 1968. április 5. Csehszlovákia Kommunista Pártja akcióprogramjának a nemzetiségekre vonatkozó része

13. Pozsony, 1968. április 5. A Nő című hetilap szerkesztőségének állásfoglalása a nőszövetség magyar nemzetiségű tagságának önszerveződésével kapcsolatban

14. Pozsony, 1968. április 6. A csehszlovákiai magyar fiatalok első országos értekezletének felhívása és határozata egy önálló magyar ifjúsági szervezet létrehozásának előkészítéséről

15. Pozsony, 1968. április 7. Az Új Szó szerkesztőségi cikke, amely a dél-szlovákiai szlovákok nevében megfogalmazódott március 30-i határozatra reagál

16. Pozsony, 1968. április 12. Rudolf Olšinský Magyarok a szlovákok ellen? (Maďari kontra Slováci?) c. írása a Kultúrny život című hetilapban, amely a Csemadok Galántai Járási Bizottságának március 28-i állásfoglalását revansistának és a második világháború eredményeit megkérdőjelezőnek minősíti

17. Pozsony, 1968. április 19. Michal Gáfrik Mi, albérlők saját hazánkban (My, podnájomci vo vlatnej krajine) c. írása a Kultúrny život című hetilapban, amely azt sugallja, hogy az elnyomott helyzetben lévő dél-szlovákiai szlovákok csupán albérlőknek érezhetik magukat saját hazájukban

18. Pozsony, 1968. árpilis 25. Daniel Okáli A kassai kormányprogram „bűnöseinek” keresése (Hľadanie „hriešnikov” Košického vládneho programu) c. írása a Predvoj című hetilapban, amelyben védelmébe veszi a magyar lakosság második világháború utáni kitelepítésének elvét

19. Pozsony, 1968. május 1. Közlemény a szlovák állami és pártvezetés, valamint a nemzetiségi kulturális szövetségek képviselőinek április 30-i tanácskozásáról, amelyen megegyezés született a nemzetiségi kérdés rendezésének alapelveiről

20. Komárom, 1968. május 5. A komáromi Matica-klub alakuló közgyűlésének határozata, amely elítéli a Csemadok állásfoglalásait, s a dél-szlovákiai szlovákok védelmére szólítja fel a szlovák éllami szerveket

21. Pozsony, 1968. május 9. Janics Kálmán reagálása az Új Szó hasábjain Daniel Okáli A kassai kormányprogram „bűnöseinek” keresése (Hľadanie „hriešnikov” Košického vládneho programu) című április 25-i írására

22. Pozsony, 1968. május 12. Az Új Szó jegyzete az ún. nemzeti menetelésről, amelyet pozsonyi szlovák egyetemi és főiskolai hallgatók szerveztek a dél-szlovákiai szlovákok támogatása céljából

23. Pozsony, 1968. május 19. Révész Bertalan reagálása a Hét című hetilapban Rudolf Olšinský és Michal Gáfrik írására

24. Pozsony, 1968. május 24. Szlovákia Kommunista Pártja akcióprogramjának a nemzetiségekre vonatkozó része

25. Pozsony, 1968. május 24. A Pravda című napilap beszélgetése Lőrincz Gyulával a Csemadok KB márciusi állásfoglalásáról és a nemzetiségi kérdésről

26. Pozsony, 1968. május 24. A nemzetiségi kérdésről rendezett országos szeminárium határozata, amely síkra száll a nemzetiségek politikai képviseletének és a kisebbségi jogok alkotmányos és törvényes biztosításáért, valamint a járásoknak a nemzetiségi elvet is figyelembe vevő átalakításáért (részletek)

27. Pozsony, 1968. június 1. Gustáv Husák miniszterelnök-helyettes nyilatkozata az Új Szónak a nemzetiségi kérdésről és a kommunista párt második világháború utáni magyarellenes politikájáról

28. Pozsony, 1968. június 5. Az SZLKP KB Elnöksége elé terjesztett javaslat az SZLKP KB nemzetiségi bizottságának létrehozására, amelynek fő feladata a nemzetiségek államjogi helyzetének rendezésére vonatkozó javaslat kidolgozása lenne

29. Dunaszerdahely, 1968. június 9. A Csemadok KB június 8–9-i ülésének határozata, amely szerint a KB kiáll a párt megújult politikája mellett, visszautasítja a márciusi állásfoglalás óta a Csemadokot ért támadásokat, a szövetségből kizártak ügyének felülvizsgálása céljából pedig rehabilitációs bizottságot hoz létre

30. Pozsony, 1968. június 10. Az Új Szó tudósítása a Csemadok KB június 8–9-ig dunaszerdahelyi üléséről, amely a szövetség új elnökévé Dobos Lászlót választotta, reformpárti új Elnökséget választott, s összehívta a Csemadok rendkívüli országos közgyűlését

31. Koloděje, 1968. június 12. Az államjogi kormánybizottság nemzetiségi albizottságának álláspontja a nemzeti kisebbségek államjogi helyzetének kidolgozása során felmerülő kérdésekkel kapcsolatban

32. Pozsony, 1968. június 14. A Csemadok KB Elnökségének észerevételei és javaslatai az államjogi kormánybizottság nemzetiségi albizottságának június 12-i állásfoglalásával kapcsolatban

33. Pozsony, 1968. június 20. A Csemadok Központi Bizottságának az Új Szó hasábjain keresztül a szervezet tagságához és Dél-Szlovákia lakosságához intézett felhívása.

34. Pozsony, 1968. július 3. Dobos László és Szabó Rezső levele Vasil Biľakhoz, az SZLKP KB első titkárához, amelyben elégedettlenségüket fejezik ki az államjogi kormánybizottság nemzetiségi albizottságának munkájával kapcsolatban

35. Pozsony, 1968. július 15. A nemzetiségi alkotmánytörvénynek a Csemadok KB Elnöksége által kidolgozott és az államjogi kormánybizottság nemzetiségi albizottsága elé terjesztett javaslata

36. Pozsony, 1968. július 19. A Csemadok KB távirata a CSKP KB-hoz, amelyben támogatásáról biztosítja a párt központi bizottságát és a „varsói levelet” visszautasító állásfoglalását

37. Pozsony, 1968. július 26. Az Új Szó beszámolója a csehszlovákiai magyar pedagógusok országos szövetsége ideiglenes előkészítő bizottságának július 18-i megalakulásáról

38. Pozsony, 1968. augusztus 3. Közlemény a Csemadok Központi Bizottságának a nemzetiségek államjogi helyzetének rendezésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó, valamint a rendkívüli országos közgyűlést későbbi időpontra halasztó üléséről

39. Pozsony, 1968. augusztus 4. A Csemadok KB pártcsoportjának a CSKP KB Elnökségéhez intézett levele, amelyben aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a rendkívüli, XIV. pártkongresszuson a magyar kisebbség esetleg nem kerül be számarányának megfelelően a választott tisztségekbe

40. Pozsony, 1968. augusztus 14. A csehszlovákiai lengyel, ukrán és magyar kulturális szövetség képviselőinek közös nyilatkozata, amely szerint a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságát, valamint a nemzetiségek önigazgatási jogát az alkotmányban kell rögzíteni

41. Pozsony, 1968. augusztus 21. A Csemadok KB Elnökségének a megszállás utáni első állásfoglalása, amelyben a csehszlovákiai magyarság nevében támogatásáról biztosítja a csehszlovák állami és pártvezetést

42. Pozsony, 1968. augusztus 21. Az Új Szó szerkesztőségének felhívása a lap olvasóihoz, amely józan, megfontolt magatartásra, a provokációtól való tartózkodásra inti a magyar lakosságot

43. Dunaszerdahely, 1968. augusztus 21. után. A megszállás ellen tiltakozó, a Dunaszerdahelyi járás területén terjesztett röplap

44. Dunaszerdahely, 1968. augusztus 21. után. A megszállás ellen tiltakozó, a Dunaszerdahelyi járás területén terjesztett röplap

45. Dunaszerdahely, 1968. augusztus 21. után. A megszállás ellen tiltakozó, a Dunaszerdahelyi járás területén terjesztett röplap

46. Losonc, 1968. augusztus 21. után. Losoncon terjesztett, a város polgárságát a megszálló szovjet csapatokkal való együttműködés elutasítására felszólító röplap

47. Komárom, 1968. augusztus 21. után. A Csemadok röplap formájában terjesztett felhívása a magyar katonákhoz, amely a Csehszlovákiából való távozásra szólítja fel őket

48. Pozsony, 1968. augusztus 23. A Csemadok által a megszállás elleni tiltakozásul fogalmazott és röplap formájában terjesztett felhívás

49. Pozsony, 1968. augusztus 23. A Csemadok KB Elnökségének Csehszlovákia magyarságához intézett felhívása, amelyben az alkotmányosan választott állami szervek támogatására szólítja fel a magyar lakosságot, és követelni a letartóztatott állami és pártvezetők szabadon bocsátását

50. Pozsony, 1968. augusztus 23. Az Új Szó szerkesztőségének felhívása a csehszlovákiai magyarokhoz, amelyben a Csehszlovákia egysége és függeltensége melletti kiállásra szólítja fel a magyar lakosságot

51. Rimaszombat, 1968. augusztus 23. A Rimaszombati járás polgáraihoz intézett, röplap formájában terjesztett felhívás, amely a legálisan megválasztott párt- és állami szervek támogatására és a megszállás elutasítására szólítja fel a lakosságot

52. Pozsony, 1968. augusztus 26. A csehszlovákiai magyar íróknak a megszállás ellen tiltakozó és a rend megőrzésére felszólító felhívása

53. Pozsony, 1968. augusztus 26. A Csemadok KB Elnökségének a csehszlovákiai magyar kommunisták pozsonyi aktívája nevében a csehszlovákiai magyar kommunistákhoz intézett felhívása

54. Pozsony, 1968. augusztus 26. A Magyar Ifjúsági Központ Tanácsának tiltakozása a megszállás ellen

55. Pozsony, 1968. augusztus 27 Az Új Szó szerkesztőségének a magyarországi újságírókhoz intézett felhívása, amelyben elítéli a katonai megszállást a csehszlovákiai ellenforradalmi veszéllyel indokló magyarországi propagandát

56. Pozsony, 1968. augusztus 27. A Nő című hetilap szerkesztőségének felhívása a magyar asszonyokhoz

57. Pozsony, 1968. augusztus 27. A Csemadok KB Elnöksége és Titkársága kommunistáinak az SZLKP rendkívüli kongresszusa küldötteihez intézett levele, amelyben támogatásukról biztosítják a pártkongresszust, s kérik, hogy a magyar kommunisták a párt legfelső szerveiben arányszámuknak megfelelő képviseletet kapjanak

58. Pozsony, 1968. augusztus 28. A Csemadok KB Elnöksége és Titkársága párt és szakszervezeti bizottságának állásfoglalása, amelyben bejelentik csatlakozásukat az augusztus 26-i moszkvai megállapodáshoz

59. Komárom, 1968. augusztus 29. A Dunatáj című komáromi lap írása, amely a csehszlovákiai magyarság csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy az ország megszállásában a Magyar Néphadsereg is részt vett

60. Pozsony, 1968. szeptember 7. Jegyzőkönyv a Csemadok KB üléséről, amelyen többen aggodalmukat fejezték ki a jogérvényesítés nehézségei miatt, bírálták a magyar kisebbség elégtelen politikai képviseletét, s felmerült a Magyar Nemzeti Tanács kikiáltásának lehetősége is (részletek)

61. Pozsony, 1968. szeptember 7. A Csemadok Központi Bizottságának a Csemadok tagjaihoz, a csehszlovákiai magyarokhoz, valamint a cseh és szlovák néphez intézett felhívása, amelyben összefogásra szólítja fel őket

62. Pozsony, 1968. szeptember 8. Az Új Szó tudósítása a Csemadok KB szeptember 7-i üléséről, Szabó Rezső vezető titkárnak az Elnökség tevékenységéről tartott beszámolójáról

63. Pozsony, 1968. szeptember 8. Gustáv Husák felszólalása a Csemadok KB ülésén, amelyben az SZLKP KB első titkára pozitívan értékeli a magyar lakosság augusztusi magatartását, és ígéretet tesz a nemzetiségi jogok alkotmányos rögzítésére

64. Pozsony, 1968. szeptember 8. Mács József írása a Hét című hetilapban, amely felveti a szlovákiai magyar kommunisták országos értekezlete összehívásának és a kommunista párton belüli magyar szekció megalakításának lehetőségét

65. Pozsony, 1968. szeptember 15. Csanda Sándor írása a Hét című hetilapban a Magyar Nemzetiségi Tanács megválasztásának szükségességéről

66. Pozsony, 1968. október 4. Az SZNT Nemzetiségi Tanácsának, valamint az SZNT Elnöksége Nemzeti Titkárságának a Szlovák Nemzeti Tanács által elfogadott felépítése és hatásköre

67. Pozsony, 1968. október 7. Štefan Brenčič kulturális- és tájékoztatásügyi megbízottnak az SZNT Elnöksége elé terjesztett javaslata egy önálló magyar nyelvű állami könyvkiadó létrehozásáról

68. Pozsony, 1968. október 14. A Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Intézetének a Pravda című napilapban

közzétett nyilatkozata a föderációs és a nemzetiségi alkotmánytörvény tervezetével kapcsolatban, amelyben síkra száll a szlovák nyelv államnyelvvé nyilvánításáért

69. Pozsony, 1968. október 15. A Szlovák Író Szövetsége magyar szekciójának az Új Szóban közzétett állásfoglalása a készülő nemzetiségi alkotmánytörvénnyel és a szlovák államnyelv bevezetésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban

70. Pozsony, 1968. október 17. A Csemadok KB Titkársága pártszervezetének nyilatkozata, amelyben a nemzetiségi alkotmánytörvény javaslata kapcsán a nemzetiségi ellentéteket újból felszító sajtokampány ellen tiltakozik

71. Pozsony, 1968. október 18. Ondrej Klokočnak az SZLKP KB Elnöksége elé terjesztett javaslata a Nemzetiségi Bizottság elnökének, alelnökének és elnökségi tagjainak, valamint a Nemzetiségi Titkárság vezetőjének jóváhagyására

72. Prága, 1968. október 27. A nemzetiségi alkotmánytörvény-tervezet módosítás előtti, az alkotmánytörvény elfogadása után a sajtóban tévesen mégis közzétett eredeti szövege

73. Prága, 1968. október 27. A nemzetiségi alkotmánytörvénynek a Nemzetgyűlés által jóváhagyott, a sajtóban azonban csupán tíznapos késéssel közzétett végleges szövege

74. Ótátrafüred, 1968. november 17. A Matica slovenská magas-tátrai munkaértékezletének zárónyilatkozata, amely bejelenti azt az igényt, hogy a szlovák nyelvet hivatalos államnyelvként kezeljék, valamint hogy a Matica slovenská képviselői részt vehessenek a nemzetiségi törvények kidolgozásában

75. Ótátrafüred, 1968. november 24. A csehszlovákiai magyar kultúra és tudomány képviselői országos értekezletének zárónyilatkozata, amely síkra száll az önigazgatás elvének érvényesüléséért és  a kisebbségi magyar tudományos intézményrendszer kiépítéséért

76. Pozsony, 1968. december 4. Az Új Szó tudósítása az SZNT Nemzetiségi Bizottságának december 3-i első üléséről, amelynek fő napirendi pontja a képviseleti testületek és a végrehajtó szervek melletti nemzetiségi szervekről szóló törvény javaslatának megvitatása volt

77. Pozsony, 1968. december 5. Az SZNT Nemzetiségi Bizottságának a képviseleti testületek és a végrehajtó szervek melletti nemzetiségi szervekről kidolgozott és a végrehajtó szervek melletti nemzetiségi szervekről kidolgozott és az SZNT Elnöksége elé terjesztett törvényjavaslata

78. Pozsony, 1968. december 7. A csehszlovákiai magyar fiatalok második országos konferenciájának határozata, amely megalakultnak nyilvánítja a Magyar Ifjúsági Szövetséget

79. Pozsony, 1968. december 15. A Csemadok KB nyilatkozata, amelyben reményét fejezi ki, hogy a jövőben sor kerül a nemzetiségi alkotmánytörvényből kimaradt tételek pótlására, egyúttal állást foglal a Matica slovenskának a nemzetiségi jogok korlátozására irányuló törekvéseivel szemben

80. Pozsony, 1968. december 16. Az Új Szó tudósítása a Csemadok KB december 14–15-i üléséről, amely az elfogadott nemzetiségi alkotmánytörvény értékelésével és megvalósításának lehetőségeivel foglalkozott, s 1969 márciusára halasztotta a rendkívüli országos közgyűlés megtartását

81. Pozsony, 1968. december 24. Az Új Ifjúság szerkesztőségi cikke a Magyar Ifjúsági Szövetség megalakulásáról

82. Pozsony, 1969. január 22. A Csehszlovák Nőszövetség Szlovákiai Bizottsága Elnökségének határozati javaslata a Szlovák Nőszövetség Nemzetiségi Szekciójának és az azon belüli Magyar Nők Tanácsának létrehozásáról

83. Pozsony, 1969. február 11. Duray Miklós beszámolója az Új Ifjúságban a magyar ifjúság képviselőinek a Szlovákiai Gyermek- és Ifjúsági Szervezetek Társulása február 5–6-i alakuló kongresszusán való részvételről, amelyen nem ismerték el a MISZ-t a Társulás önálló tagszervezetének

84. Pozsony, 1969. február 27. A Csemadok KB Elnöksége pártcsoportjának az SZLKP KB Elnökségéhez intézett levele, amelyben a szövetség rendkívüli, X. országos közgyűlésén megválasztandó vezetőinek személyéről tájékoztatja a szlovák pártvezetést

85. Pozsony, 1969. március 2. Szőke József írása a Hét című hetilapban a Matica slovenská nemzetiségi jogok korlátozására irányuló törekvéseiről

86. Pozsony, 1969. március 17. Dobos László megnyitó beszéde a Csemadok rendkívüli, X. országos közgyűlésén, amelyben számba veszi a csehszlovákiai magyarság helyzetének rendezése kapcsán már megvalósult és még megvalósításra váró feladatokat

87. Pozsony, 1969. március 18. A Csehszlovákiai Magyarok Társadalmi és Kulturális Szövetségének a rendkívüli, X. országos közgyűlésen elfogadott programja, amely a Csemadok elsőrendű feladataként a csehszlovákiai magyarság társadalmi és kulturális érdekeinek képviseletét jelöli meg

88. Pozsony, 1969. március 18–19. Az Új Szó tudósításai a Csemadok március 17–18-i rendkívüli, X. országos közgyűléséről

89. Pozsony, 1969. március 25. Duray Miklós beszámolója az Új Ifjúságban a magyar ifjúság képviselőinek a Gyermek- és Ifjúsági Szervezetek Társulása március 10–12-i prágai országos alakuló kongresszusán való részvételéről

90. Pozsony, 1968. április 8. A szlovák kormány 103. sz. határozata a kormány Nemzetiségi Tanácsának személyi összetételéről, statútumáról és ügyrendjéről

91. Pozsony, 1969. április 10. A Csemadok KB Elnökségének állásfoglalása arról, hogy támogatja a párt- és állami szerveknek a politikai és társadalmi élet normalizálására irányuló törekvéseit

92. Pozsony, 1969. április 20. Karel Pomaizl cseh történelemfilozófus írása a Hét című napilapban, amely elsőként összegzi és elemzi a nemzetiségi alkotmánytörvény hiánnyosságait és az annak kapcsán felmerülő problémákat

93. Pozsony, 1969. árpilis 27. Gyönyör József, a kormányhivatal Nemzetiségi Titkársága munkatársának írása a Hét hetilapban, amely kritikusan értékeli nemzetiségi képviselet terén elért eddigi eredményeket

94. Pozsony, 1969. április 30. Közlemény a Csemadok, a Matica slovenská és a Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetsége elnökségi pártcsoportjainak a párvezetés által kezdeményezett tanácskozásáról

95. Pozsony, 1969. június 3. Az Új Ifjúság beszámolója arról, hogy a szlovák Belügyminisztérium – többek között a nemzetiségi alkotmánytörvényre hivatkozva – nem hagyta jóvá a Magyar Ifjúsági Szövetség alapszabályát

96. Pozsony, 1969. június 8. Beszámoló a Hét című hetilapban a Csehszlovákiai Magyar Nyelvművelő és Nyelvjáráskutató Társaság május 23-i megalakulásáról

97. Pozsony, 1969. július 21. A nemzetiségi alkotmánytörvény végrehajtásával kapcsolatos politikai irányelveknek a szlovák kormány Nemzetiségi Tanácsa által kidolgozott és a legfelsőbb politikai szervek elé terjesztett tervezete

98. Pozsony, 1969. augusztus 26. Közlemény a Csemadok KB Elnökségének rendkívüli üléséről, amely szerint az Elnökség támogatja a pártnak és kormánynak az „ellenforradalmi elemek megfékezésére” vonatkozó intézkedéseit

99. Pozsony, 1969. szeptember 4. A Csemadok KB Elnöksége által a szövetség 1968. évi határozatairól kidolgozott, s azokat – az augusztusi szovjet megszállást elítélő megfogalmazások kivételével – általában pozitívnak minősítő értékelés

100. Pozsony, 1969. szeptember 4. Közlemény a Csemadok KB Elnökségének üléséről, amely szerint az Elnökség visszavonta 1968. augusztusi határozatait, mivel azok olyan kitételeket is tartalmaztak, „amelyek a tények mai ismeretében helytelenek”

101. Pozsony, 1969. szeptember 4. A Csemadok KB. Elnöksége pártcsoportjának a szlovák pártvezetéshez intézett állásfoglalása, amelyben tiltakozik a Matica slovenská törekvései ellen, hogy beavatkozhasson a nemzetiségi politika alakításába

102. Pozsony, 1968. szeptember 6. Az Új Szónak a Csemadok KB Elnöksége szeptember 4-i határozatát alibikeresésnek minősítő és annak öszinteségét megkérdőjelező glosszája

103. Pozsony, 1969. szeptember 10. A Csemadok KB Elnökségének nyilatkozata, amelyben visszautasítja az Új Szó szeptember 6-i glosszájában megfogalmazott vádakat

104. Pozsony, 1969. szeptember 20. Az Új Szó hasábjain közzétett levélváltás Dobos László, a Csemadok elnöke és Lőrincz Gyula főszerkesztő között a lapnak a Csemadok KB elnökségi ülésének határozatát bíráló írásával kapcsolatban

105. Stósz, 1969. október 5. Fábry Zoltán levele a Csemadok Központi Bizottságához, amelyben a Csemadok és az Új Szó vitája kapcsán aggodalmát fejezi ki a magyar kisebbség egységének megbomlása miatt

106. Pozsony, 1969. október 20. Jegyzőkönyv az SZNT Nemzetiségi Bizottságának üléséről, amely Dobos László beszámolóját követően határozatban állt ki amellett, hogy a politikai szervek minél előbb megtárgyalják a nemzetiségi törvénynek politikai irányelveinek tervezetét (részlet)

107. Pozsony, 1969. november 4. Az SZLKP KB Elnökségének határozata, amely a Matica slovenská augusztusi közgyűlése kapcsán kimondja a Matica és a nemzetiségi kulturális szövetégek tevékenységét értékelő jelentések elkészítésének és vezetőségük személyi összetétele felülvizsgálásának szükségességét

108. Pozsony, 1969. november 5. Az Új Szó tudósítása a Magyar Területi Színház újonnan létrehozott kassai részlegének, a Thália Színháznak november 3-i bemutatkozó sajtóértekezletéről

109. Pozsony, 1969. november 8. A Csemadok KB újonnan létrehozott pártcsoportjának állásfoglalása a Csemadok 1968–1969. évi tevékenységével kapcsolatban

110. Pozsony, 1969. november 9. A Csemadok Központi Bizottságának a KB 1968–1969-ben elfogadott dokumentumairól készített s azokat az Elnökséghez hasonlóan nagyrészt pozitívnak minősítő értékelése

111. Pozsony, 1969. november 9. A Csemadok KB határozata a szovjet megszállást elítélő dokumentumainak visszavonásáról, a Matica slovenskával a nemzetiségi kérdésről folytatott polémia elítéléséről és a szövetség 1968–1969-es tevékenységét értékelő bizottság létrehozásáról

112. Pozsony, 1969. december 3. Az Új Szó szerkesztőségének és pártszervezetének önbíráló nyilatkozata, amelyben elhatárolódnak a lap szovjet megszállás ellen tiltakozó 1968. augusztusi írásaitól

113. Pozsony, 1969. december 3. Beszámoló az Új Szóban a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság november 29-i megalakulásáról

114. Pozsony, 1969. december 27. Tolvaj Bertalan nyilatkozata a Szabad Földműves című hetilapnak a Nemzetiségi Titkárság egyéves tevékenységéről, amelyben reményét fejezi ki, hogy 1970 első felében sor kerül a nemzetiségi törvények elfogadására

115. Pozsony, 1970. február 17. Az Új Ifjúság című hetilap szerkesztőségének önbíráló nyilatkozata, amelyben kritikusan értékeli a lap 1968–1969-es tevékenységét

116. Pozsony, 1970. április 30. Az ún. hatos bizottságnak a Csemadok KB 1968–1969-es tevékenységét értékelő jelentése (részletek)

117. Pozsony, 1970. május 9. Az Új Szó Csemadokot támadó írása, amellyel kezdetét veszi a szövetség 1968–1969-es tevékenysége és vezetése elleni sajtókampány

118. Pozsony, 1970. május 11. Határozat a Csemadok KB üléséről, amely amellett, hogy általában pozitívan ítélte meg a szervezet 1968–1969-es tevékenységét, törölte a szövetség dokumnetumainak egyes kitételeit, s több személyi változást hajtott végre vezető testületeiben

119. Pozsony, 1970. július 9. Balázs Béla írása az Új Szóban, amely a Csemadok 1968–1969-es tevékenységéről készült értékelést egyoldalúnak és általánosítónak nevezve a negatívumok felelőseinek konkrét megnevezését követeli

120. Pozsony, 1970. augusztus 18. Varga Jánosnak a Csemadok 1968–1969-es tevékenységét bíráló írása az Új Szóban, amely a szövetségen belüli deformációkért Dobos László elnököt, az ún. kassai levél megszövegezőit és az ifjúsági klubmozgalom képviselőit teszi felelőssé

121. Pozsony, 1970. szeptember 16–19. Bábi Tibor Irodalmárok közéleti kontárkodása címmel megjelent, Dobos Lászlót és Szőke Józsefet támadó cikksorozata az Új Szóban (részletek)

122. Pozsony, 1970. október 2. Varga Jánosnak a Csemadok 1968–1969-es tevékenységéről készült értékelést elégtelennek minősítő és a szövetség vezetését a szükséges következtetések levonásának elmaradása miatt elmarasztaló írása az Új Szóban

123. Kassa, 1970. október 12. A Csemadok Kassai Járási Bizottságának újabb állásfoglalása, amelyben továbbra is kiáll Őszinte szóval című 1968. márciusi állásfoglalása és az abban foglaltak mellett

124. Pozsony, 1970. november 4. Varga János, a Csemadok KB titkára által a szövetség központi szerveiben végrehajtandó tisztogatásokra előterjesztett javaslat

125. Pozsony, 1971. március 10. A Csemadok 1968–1969-es tevékenységéről a szlovák pártvezetés elé terjesztett, azt már alapvetően negatívan értékelő és a szövetségen belüli „ellenzéki törekvések” felelőseit is megnevező jelentés

126. Pozsony, 1971. március 29. Határozat a Csemadok KB üléséről, amely felmentette tisztségéből Dobos Lászlót és a szövetség vezető szerveinek több tagját, s Fábry Istvánt választotta meg a Csemadok új elnökévé

127. Pozsony, 1971. június 28. Jelentés az SZLKP KB Elnöksége számára a Dobos László elleni pártvizsgálat eredményeiről, amely szerint Dobos Lászlót terheli a fő felelősség a Csemadok tevékenységében 1968–1969 folyamán bekövetkezett deformációkért

128. Pozsony, 1971. június 28. Jelentés az SZLKP KB Elnöksége számára a Szabó Rezső elleni pártvizsgálat eredményeiről, amely őt nevezi meg a Csemadok 1968. augusztusi szovjetellenes állásfoglalásainak egyik fő kezdeményezőjeként

129. Pozsony, 1972. április 15. A Csemadok Központi Bizottságának a szövetség XI. országos közgyűlésén Varga Béla vezető titkár által előterjesztett beszámolója, amely csaknem teljes egészében a Csemadok 1968–-1969-es tevékenységének elmarasztalásával foglalkozik (részlet)

130. Pozsony, 1972. április 16. A Csemadok XI. országos közgyűlésének a normalizáció jegyében fogant határozata, amely teljes egészében törli a szövetség 1969-ben elfogadott programját és az azzal kapcsolatos határozatokat

131. 1972. április 17. Az Új Szó tudósítása a Csemadok április 15–16-i XI. országos közgyűléséről

Ahogy azt a magyar külképviseleti szervek látták

132. Pozsony, 1968. április 8. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése a magyar kisebbség részvételéről a demokratizálódási folyamatban, amelyben beszámol a Csemadok KB márciusi javaslatairól és azok szlovák fogadtatásáról

133. Pozsony, 1968. április 30. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése a magyar kisebbség helyzetéről, a szlovák sajtó magyarellenes írásairól és egyéb magyarellenes megnyilvánulásokról

134. Budapest, 1968. június 6. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul feljegyzése a nemzetiségi kérdés újabb fejleményeiről, amelyben beszámol a szlovák és magyar sajtó hasábjain zajló vitáról és a Matica slovenská dél-szlovákiai aktivizálódásáról

135. Prága, 1968. július 4. Barity Miklós prágai magyar ideiglenes ügyvivő jelentése, amelyben a Csemadok vezetőitől kapott információk alapján beszámol az államjogi kormánybizottság nemzetiségi albizottságának tárgyalásairól

136. Pozsony, 1968. szeptember 13. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése az augusztus 21-i megszállás utáni szlovákiai viszonyokról, amelyben beszámol a magyar lakosság megatartásáról és helyzetéről is (részlet)

137. Pozsony, 1968. november 9. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése a nemzetiségi kérdés újabb fejleményeiről, a nemzetiségi alkotmánytörvény elfogadásáról és a törvénytervezet elleni szlovák kampányról

138. Pozsony, 1968. november 22. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése, amelyben részletesen ismerteti a föderációs és a nemzetiségi alkotmánytörvényt (részlet)

139. Pozsony, 1969. január 7. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése a nemzetiségi alkotmánytörvény szlovákiai realizálásáról és annak nehézségeiről

140. Pozsony, 1969. április 14. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése a Csemadok rendkívüli, X. országos közgyűléséről

141. Pozsony, 1969. május 8. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése a Matica slovenská, a Csemadok és az ukrán kulturális szövetség elnökségei pártcsoportjainak a szlovák pártvezetés által kezdeményezett értekezletéről

142. Pozsony, 1969. június 10. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése, amelyben részletesen ismerteti a Csemadok rendkívüli, X. országos közgyűlését és az azon elfogadott programot

143. Pozsony, 1970. január 9. Varga Ferenc pozsonyi magyar konzul jelentése a szlovákiai magyarság helyzetének alakulásáról 1969-ben, a nemzetiségi alkotmánytörvény gyakorlati realizálására kidolgozott törvénytervezetekről és azok sorsáról

144. Pozsony, 1970. április 15. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése a Csemadok vezetőségében várható személyi változásokról

145. Pozsony, 1970. május 8. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése Dobos László tárca nélküli miniszter és Szabó Rezső parlamenti alelnök leváltásáról

146. Pozsony, 1970. november 7. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése a Csemadokon belüli helyzetről, a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó szervek átszervezéséről és a nemzetiségi törvények elfogadásának elmaradásáról

147. Pozsony, 1971. február 11. Varga Ferenc pozsonyi magyar konzul jelentése a szlovákiai magyarok jogait korlátozó törekvésekről, amelyben beszámol a Csemadok helyzetéről is

148. Pozsony, 1971. március 8. Varga Ferenc pozsonyi magyar konzul jelentése arról, hogy a lemondatott Dobos Lászlót a szlovák pártvezetés döntése értelmében nem Lőrincz Gyula, hanem Fábry István fogja felváltani a Csemadok elnöki tisztségében

149. Pozsony, 1972. január 7. Bjelik György pozsonyi magyar főkonzul jelentése a szlovákiai magyarság helyzetének alakulásáról, amelyben beszámol a nemzetiségi szervek leépítéséről és a Csemadok pozíciójának meggyengüléséről

150. Pozsony, 1972. május 12. Bjelik György pozsonyi magyar főkonzul jelentése a Csemadok XI. országos közgyűléséről

Rövidítések jegyzéke

Források és irodalom

Névmagyarázatok és névmutató

Helységnévjegyzék

Zhrnutie

Summary

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

 

További információk

Tömeg 0.92000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„POPÉLY ÁRPÁD: 1968 és a csehszlovákiai magyarság” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük