POPÉLY ÁRPÁD (ed.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I.

11.62

Törlés
Cikkszám: FONTES-2008-02 Kategória:

Leírás

Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I. : Válogatás a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból

A szlovákiai, illetve csehszlovákiai magyarság történetének kutatása és feldolgozása részben a szlovák, részben a magyar történetírás feladata. A tudományos alapossággal megírt feldolgozások elkészítésének egyik alapfeltétele a korabeli források feltárása és közzététele. A tudományos kutatásokat kívánja elősegíteni az Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez című kötet is, amely a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból ad közre válogatást.

Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956 I. : Výber z dokumentov československých štátnych a stranických orgánov o maďarskej menšine

Výskum a spracovanie dejín maďarskej menšiny na Slovensku, resp. v Československu je úlohou sčasti slovenskej a sčasti maďarskej histografie. Jednou zo základných podmienok prípravy štúdií spracovaných s vedeckou náročnosťou je výskum a uverejnenie dobových prameňov. Nápomocnou pri výskume dejín maďarskej menšiny sa snaží byť edícia Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956, ktorá ponúka výber z dokumentov československých straníckach a štátnach orgánov.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008, 427 p. (Fontes Historiae Hungarorum, 4.)

ISBN: 978-80-89249-23-7

 

TARTALOM – OBSAH

Bevezető

Dokumentumok

1. Prága, 1948. június 9. Részlet Klement Gottwaldnak, a CSKP elnökének a CSKP KB ülésén elhangzott beszámolójából, amelyben a magyar kisebbséggel szembeni politika megváltoztatásának szükségességéről szól

2. Prága, 1948. június 14. Jelentés a CSKP és a Magyar Dolgozók Pártja képviselőinek a szlovákiai magyar kisebbség kérdéséről folytatott budapesti megbeszéléséről

3. Pozsony, 1948. június 16. Az SZLKP különbizottságának a szlovákiai magyar kisebbség kérdésének rendezésére vonatkozó javaslatai

4. Prága, 1948. július 8. A CSKP KB szűkebb körű Elnökségének határozata a csehszlovákiai magyarság helyzete rendezésének alapelveiről

5. Pozsony, 1948. július 13. Az SZLKP KB Politikai Titkárságának határozata a szlovákiai magyarok kérdésének rendezéséről

6. Prága, 1948. július 19. A csehszlovákiai magyarság helyzetének rendezéséről szóló kormányhatározat Viliam Široký által a CSKP KB szűkebb körű Elnöksége elé terjesztett javaslata

7. Prága, 1948. július 19. A CSKP KB szűkebb körű elnökségi ülésének vitája a csehszlovákiai magyarság helyzetének rendezésére Viliam Široký által előterjesztett javaslatokról

8. Pozsony, 1948. július 24. Feljegyzés a CSKP és a Magyar Dolgozók  Pártja képviselőinek a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzetének rendezéséről folytatott értekezletéről

9. Pozsony, 1948. július 28. Részlet Antonín Zápotocký miniszterelnöknek az SZNT alakuló ülésén elhangzott beszédéből, amelyben a csehszlovák–magyar szövetségi szerződés megkötésének és a csehszlovákiai magyarság helyzete rendezésének szándékáról tájékoztatja a testületet

10. Pozsony, 1948. szeptember 27. Részlet Viliam Širokýnak, az SZLKP elnökének az SZLKP KB ülésén elhangzott beszámolójából, amelyben tájékoztatja a KB tagjait a magyar kisebbségekkel szembeni politika megváltozásáról

11. Pozsony, 1948. szeptember 27. Gustáv Husák beszámolója az SZLKP KB ülésén a szlovákiai magyarok helyzetének rendezéséről

12. Pozsony, 1948. szeptember 28. Részlet Viliam Širokýnak az SZLKP KB ülésén elhangzott zárszavából, amelyben a magyar kérdés rendezésével kapcsolatban megfogalmazott aggályokra reagál

13. Pozsony, 1948. szeptember 28. Az SZLKP KB határozata a magyar nemzetiségű személyek helyzetének rendezéséről

14. Prága, 1948. szeptember 30. A csehszlovák kormány ülésének vitája a magyar nemzetiségű személyek helyzetének rendezéséről szóló kormányhatározat javaslatáról

15. Prága, 1948. szeptember 30. A csehszlovák kormány határozata a magyar nemzetiségű személyek helyzetének rendezéséről

16. Prága, 1948. október 12. A csehszlovák kormány ülésének vitája a magyar nemzetiségű személyek állampolgárságáról szóló törvény javaslatáról

17. Prága, 1948. október 25. Kornel Haim képviselő felszólalása a Nemzetgyűlés ülésén, amelyben az alkotmányjogi bizottság nevében indokolja a magyar nemzetiségű személyek állampolgári helyzetének rendezését

18. Prága, 1948. október 25. A Nemzetgyűlés 245. sz. törvénye a magyar nemzetiségű személyek állampolgárságáról

19. Pozsony, 1948. november 4. A Megbízottak Testülete 26. sz. rendelete a magyar nemzetiségű személyek vagyonának az elkobzás alóli mentesítéséről

20. Pozsony, 1948. november 11. Ladislav Novomeský oktatás-, tudomány és művészetügyi megbízott jelentése a magyar nemzetiségű személyek gyermekeinek oktatásáról

21. Pozsony, 1948. november 12. Az SZLKP KB Politikai Titkárságának határozata a KB magyar kérdéssel kapcsolatos határozatainak megvalósításáról, többek között a Magyar Bizottság létrehozásáról és egy magyar lap alapításáról

22. Pozsony, 1948. november 12. A Belügyi Megbízott Hivatal körlevele a Csehországból hazatérő magyar deportáltak szlovákiai elhelyezéséről

23. Pozsony, 1948. november 19. Feljegyzés az SZLKP KB Magyar Bizottságának a magyar nyelvű pártlap kiadásáról tárgyaló első üléséről

24. Pozsony, 1948. november 22. Jegyzőkönyv az SZLKP KB szélesebb körű Magyar Bizottságának gyűléséről, amely a magyar nyelvű pártlap kiadásának részleteit vitatta meg

25. Prága, 1948. november 23. Július Ďuriš földművelésügyi és Evžen Erban népjóléti miniszter felhívása a Csehországba deportált magyarokhoz, amelyben tartós letelepedésre szólítják fel őket, egyúttal tudtukra adják, hogy a távozni szándékozók visszatérhetnek Szlovákiába

26. Pozsony, 1948. november 24. Michal Falťan földművelés- és földreformügyi megbízott jelentése a magyar nemzetiségű munkaerő hazatéréséről Csehországból

27. Pozsony, 1948. december 1. Feljegyzés az SZLKP KB Magyar Bizottságának második üléséről, amelyen véglegesítették a magyar nyelvű pártlap kiadásával kapcsolatos kérdéseket

28. Pozsony, 1948. december 3. A Megbízottak Testületének határozata a magyar nemzetiségű munkaerő hazatéréséről Csehországból és szlovákiai elhelyezésük alapelveiről

29. Pozsony, 1948. december 8. Az SZLKP KB Titkárságának a párt járási és területi titkárságaihoz intézett körlevele, amelyben értesíti őket az Új Szó című hetilap megjelenéséről

30. Pozsony, 1948. december 9. Daniel Okáli belügyi megbízott javaslata a szlovákiai magyarok nemzetiségi viszonyainak rendezésére

31. Pozsony, 1948. december 9. az SZLKP KB Elnökségének határozata a magyar nemzetiségű személyek helyzetének rendezésével kapcsolatos problémákról

32. Pozsony, 1948. december 9. Ondrej Pavlík tájékoztatásügyi és népművelési megbízott jelentése a kulturális és népművelési intézkedésekről Szlovákia déli területén

33. Pozsony, 1948. december 9. Az SZLKP KB Titkárságának a magyar nemzetiségű polgárok pártba való felvételére vonatkozó irányelvei

34. Pozsony, 1948. december 11. A Belügyi Megbízott Hivatal körlevele a magyar nemzetiségű személyek állampolgárságáról szóló törvény végrehajtásának irányelveiről

35. Budapest, 1948. december 14. Rákosi Mátyás levele Klement Gottwaldhoz, amelyben figyelmezteti a CSKP-t a két pártküldöttség 1948. júliusi pozsonyi megállapodásában vállalt kötelezettségei be nem tartására

36. Pozsony, 1948. december 20. Az SZLKP KB Magyar Bizottségénak javaslata a csehszlovákiai magyar dolgozók keretszervezeteinek létrehozására

37. Pozsony, 1948. december 21. A Belügyi Megbízott Hivatal újabb körlevele a magyar nemzetiségű személyek állampolgárságáról szóló törvény végrehajtásáról, amely lehetővé teszi, hogy a szlovák vagy cseh nyelvet nem bíró személyek magyar nyelven tegyék le a hűségfogadalmat

38. Pozsony, 1949. január 7. Feljegyzés az SZLKP KB Magyar Bizottságának a magyar kultúregyesület megalakításával, mindenekelőtt a reszlovakizáltak egyesületbeli tagságának kérdésével foglalkozó üléséről

39. Pozsony, 1949. január 10. Ladislav Novomeský oktatás-, tudomány és művészetügyi megbízott javaslata magyar nyelvi tanszék létesítésére a pozsonyi Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán

40. Pozsony, 1949. január 20. Részletek a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság tevékenységéről és a csehszlovák–magyar lakosságcseréről beszámoló zárójelentésből

41. Prága, 1949. január 20. A CSKP KB szélesebb körű elnökségi ülésének vitája a Rákosi Mátyás levelére adandó válaszról

42. Prága, 1949. január 23. Klement Gottwald válasza Rákosi Mátyás levelére, amelyben kétségbe vonja a csehszlovák felet ért bírálatok jogosságát

43. Pozsony, 1949. január 25. Michal Falťan földművelés- és földreformügyi megbízott jelentése a magyar nemzetiségű személyek hazatéréséről Csehországból és elhelyezési nehézségeikről

44. Pozsony, 1949. január 31. Jegyzőkönyv az SZLKP KB Magyar Bizottságának többek között az állampolgársági ügyek, a magyar napilap, a kultúregyesület és a magyar tanítók kérdésével foglalkozó üléséről

45. Pozsony, 1949. február 3. Július Viktory igazságügyi megbízott jelentése a népbíráskodás befejezéséről és eredményeiről

46. Pozsony, 1949. február 5. Az SZLKP KB elnökségi ülésének vitája a magyar nemzetiségű személyek egyenjogúsításának némely kérdéseiről

47. Pozsony, 1949. február 5. Az SZLKP KB Elnökségének határozata a magyar nemzetiségű személyek egyenjogúsításának némely kérdéseiről

48. Budapest, 1949. február 15. Rákosi Mátyás újabb levele Klement Gottwaldhoz, amelyben egyetértését fejezi ki azzal a javaslattal, hogy a vitás kérdéseket az MDP és a CSKP vezető tisztségviselőinek közös értekezletén vitassák meg

49. Pozsony, 1949. február 16. Feljegyzés az SZLKP KB Magyar Bizottságának a magyar kultúregyesület alakuló közgyűlésével és az Új Szó hetilappá alakításával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó üléséről

50. Prága, 1949. február 28. Részlet a CSKP KB és a MDP KB Elnöksége képviselőinek többek között a szlovákiai magyarság helyzetével és a csehszlovák–magyar szövetségi szerződés megkötésével foglalkozó értekezletéről készült feljegyzésből

51. Pozsony, 1949. március 2. Feljegyzés az SZLKP KB Magyar Bizottságának mindenekelőtt a magyar kultúregyesület vezető szerveinek összetételével és alakuló közgyűlésének programjával foglalkozó üléséről

52. Pozsony, 1949. március 2. Az SZLKP KB szervező titkársági ülésének vitája a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete vezető szerveinek összetételéről és az alakuló közgyűlés felszólalásairól

53. Pozsony, 1949. március 18. Részletek a nemzeti bizottságok átszervezéséről, magyar nemzetiségű személyekkel való kiegészítéséről az SZLKP KB Elnöksége elét terjesztett javaslatból

54. Pozsony, 1949. március 18. Az SZLKP KB  Elnökségének a Csehországból hazatérő magyar deportáltak elhelyezési nehézségei kapcsán elfogadott határozata Dél-Szlovákia időszerű problémáiról

55. Pozsony, 1949. március 28. Feljegyzés az SZLKP KB Magyar Bizottságának többek között a Csehszlovák–Magyar Kulturális és Gazdasági Társaság szlovákiai kirendeltségének létrehozásával és néhány eltávolított magyar szobornak a magyar kormány számára való átadásával foglalkozó üléséről

56. Pozsony, 1949. április 5. A Tájékoztatásügyi és Népművelési Megbízotti Hivatal körlevele a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete alapszervezeteinek létrehozásáról, az áttelepültek és reszlovakizáltak egyesületbeli tagságának tilalmáról

57. Pozsony, 1949. május 11. Feljegyzés az SZLKP KB Magyar Bizottságának elsősorban a magyar tanítók kérdésével és a reszlovakizáltaknak a magyar kultúregyesületbe való beszervezésével foglalkozó üléséről

58. Pozsony, 1949. május 19. A Belügyi Megbízott Hivatal átirata Lőrincz Gyulához, a Csemadok elnökéhez az egyesület alapszabályzata elutasításának okairól

59. Pozsony, 1949. június 3. Az SZLKP KB Elnökségének határozata az ún. toborzottak némely kérdéseiről, elhelyezési nehézségeik megoldásáról

60. 1949. szeptember 1. Feljegyzés az SZLKP KB Magyar Bizottsága és az Oktatás-, Tudomány- és Művészetügyi Megbízott Hivatal képviselőinek a magyar tagozatok megnyitásáról folytatott tanácskozásának határozatairól

61. Pozsony, 1949. szeptember 7. Az SZLKP KB Elnökségének határozata a déli határvidék némely kérdéseinek megoldásáról, amivel útjára indítja az ún. Dél-akciót

62. Pozsony, 1949. szeptember 12. A Megbízottak Testületének határozata a dél-szlovákiai járások némely kérdéseinek rendezéséről, amellyel állami vonalon konkretizálta a Dél-akciót

63. Pozsony, 1949. szeptember 12. Megbízottak Testületének határozata a magyar nyelvű oktatásról

64. Budapest, 1949. október 13. Az Magyar Dolgozók Pártjának a CSKP KB Titkárságához intézett levele, amely aggodalmát fejezi ki a Dél-akció egyoldalú magyarellenessége miatt

65. Pozsony, 1949. október 14. Jegyzőkönyv az SZLKP Magyar Bizottságának a Dél-akció egyoldalú magyarellenességére figyelmeztető üléséről

66. Pozsony, 1949. október 21. Részlet az SZLKP KB elnökségi ülésének a dél-szlovákiai kitelepítési akcióról, az ún. Dél-akcióról folytatott vitájából

67. Pozsony, 1949. október 21. Az SZLKP KB Elnökségének határozata a dél-szlovákiai kitelepítési akció leállításáról és a Magyar Bizottság feloszlatásáról

68. Prága, 1949. október 24. A CSKP KB Elnökségének határozata a dél-szlovákiai kitelepítési akció leállításáról és a magyar pártvezetés tájékoztatásáról

69. Prága, 1949. október 26. A CSKP KB Titkárságának a Magyar Dolgozók Pártja vezetéséhez intézett válaszlevele, amelyben értesíti a magyar pártvezetést a Dél-akció leállításáról

70. Pozsony, 1949. november 11. Major István felszólalása az SZLKP KB ülésén, amelyben elítéli a burzsoá nacionalista csökevényeket, az alsóbb szervek magyarelllenes túlkapásait, valamint a Dél-akció egyoldalú magyarellenes élét

71. Pozsony, 1949. november 11. Részlet Viliam Širokýnak az SZLKP KB ülésén elhangzott zárszavából, amelyben óvja a magyar lakosságot attól, hogy a burzsoá ncaiolanista túlkapásokra valamiféle „magyar nemzeti szolidaritással” reagáljon

72. Pozsony, 1950. január 6. Lőrincz Gyula és Fábry István elaborátuma a magyar nép közötti munka némely problémáiról, amelyben felsorolják a magyar kisebbség helyzetének rendezésében mutatkozó hiányosságokat, s javaslatot terjesztenek elő azok megoldására

73. Pozsony, 1950. január 6. Részletek az SZLKP KB elnökségi ülésének A magyar nép közötti munka némely problémáiról előterjesztett elaborátumról folytatott vitájából

74. Pozsony, 1950. január 6. Az SZLKP KB Elnökségének határozata a magyar nép közötti munka némely problémáiról, amely meghatározta az egyes állami és pártszervezeteknek a magyar lakosság helyzetének tényleges rendezése során elvégzendő feladatait

75. Pozsony, 1950. január 28. A Szlovák Nemzeti Front Központi Akcióbizottsága szélesebb körű Elnökségének határozata a Csemadok képviselőinek felvételéről a Szlovák Nemzeti Frontba

76. Pozsony, 1950. február 1. Michal Falťan földművelésügyi megbízott javaslata a Csehországból hazatért magyar deportáltak kárpótlására

77. Pozsony, 1950. március 16. Az SZLKP KB titkársági ülésének vitája Daniel Okáli belügyi megbízottnak a népszámlálásról készült jelentéséről és a népszámlálás során tapasztalt túlkapásokról

78. Pozsony, 1950. április 7. Lőrincz Gyula felszólalása az SZLKP KB ülésén a magyar lakosság körében tapasztalható burzsoá nacionalista jelenségekről

79. Pozsony, 1950. április 7. Részlet Viliam Širokýnak az SZLKP KB ülésén elmondott zárszavából, amelyben a háború utáni egyes magyarellenes intézkedésekért az ún. burzsoá nacionalistákra hárítja a felelőséget

80. Pozsony, 1950. április 19. Ladislav Novomeský oktatás-, tudomány és művészetügyi megbízottnak a magyar diákok számára létrehozandó harmadfokú iskolákra vonatkozó javaslata

81. Pozsony, 1950. április 20. Az SZLKP KB titkársági ülésének vitája Ladislav Novomeský oktatás-, tudomány és művészetügyi megbízottnak a magyar diákok számára létrehozandó harmadfokú iskolákra vonatkozó javaslatáról

82. Pozsony, 1950. május 24. Furinda Rudolf, a tőrei egységes földművesszövetkezet elnökének felszólalása Szlovákia Kommunista Pártja IX. kongresszusán

83. Pozsony, 1950. június 8. Részlet az SZLKP KB Elnöksége számára a helyi nemzeti bizottságok átszervezéséről készült jelentésből

84. Pozsony, 1950. szeptember 14. Részlet Ernest Sýkora oktatás-, tudomány- és művészetügyi megbízottnak az SZLKP IX. kongresszusa oktatásügyi határozatainak teljesítéséről szóló jelentéséből

85. Pozsony, 1951. április 6. Részlet Viliam Širokýnak az SZLKP KB elnökségi ülésén elhangzott felszólalásából, amelyben a járási pártkonferenciákat értékelve felrója az állami és pártszerveknek, hogy nem teljesítik a magyar lakosság egyenjogúsítására vonatkozó párthatározatokat

86. Pozsony, 1951. április 19. Részletek Fábry Istvánnak az SZLKP KB ülésén Husákék és Novomeskýék burzsoá nacionalista politikájának megnyilvánulásairól elhangzott felszólalásából

87. Pozsony, 1951. április 28. Ondrej Klokoč tájékoztatásügyi és népművelési megbízott jelentése a magyar lakosság körében végzett munka hiányosságairól és javaslatai a kiküszöbölésükre

88. Pozsony, 1951. április 28. Az SZLKP KB elnökségi ülésének vitája Ondrej Klokoč tájékoztatásügyi és népművelési megbízottnak a magyar lakosság körében végzett munka hiányosságairól szóló jelentéséről

89. Pozsony, 1951. május 22. Jelentés az SZLKP KB Elnöksége számára a Csemadok eddigi tevékenységéről és feladatairól

90. Pozsony, 1951. július 2. Az SZLKP KB Titkársága kulturális-propaganda osztályának javaslata magyar tagozat létesítésére a Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán

91. Pozsony, 1951. június 25. Karol Bacílek, a Megbízottak Testülete elnökének határozati javaslata a magyar lakosság körében végzett munkáról

92. Pozsony, 1951. július 8. Az SZLKP KB elnökségi ülésének vitája a magyar lakosság körében végzett munkáról Karol Bacílek által előterjesztett határozati javaslatokról

93. Prága, 1951. szeptember 17. A CSKP KB Elnökségének határozata a magyar lakosság némely kérdéseinek rendezésére vonatkozó intézkedések irányelvei kidolgozásának szükségességéről

94. Pozsony, 1951. október 10. Július Ďuriš, a Megbízottak Testülete elnökének javaslata a magyar nemzetiségű lakosság kulturális és politikai helyzetével kapcsolatos problémák megoldására

95. Pozsony, 1951. október 13. Az SZLKP KB Elnökségének határozata a magyar lakosság egyenjogúságának biztosítására vonatkozó intézkedésekről

96. Pozsony, 1951. október 31. Jozef Lietavec belügyi megbízott javaslatai a magyar lakosság egyenjogúsításának biztosítására vonatkozó intézkedésekre

97. Pozsony, 1951. november 14. A magyar nemzetiségű lakossággal kapcsolatos némely kérdések rendezésére vonatkozó irányelvek Štefan Bašťovanský, Július Ďuriš és Jozef Lietavec által kidolgozott javaslata

98. Pozsony, 1951. november 17. Ernest Sýkora oktatás-, tudomány- és művészetügyi megbízott javaslata a magyar tanítási nyelvű harmadfokú szak- és általános műveltséget nyújtó iskolák szlovákiai hálózatára

99. Pozsony, 1952. február 19. Jelentés az SZLKP KB Elnöksége számára a magyar nemzetiségű dolgozók pártba való felvételéről

100. Pozsony, 1952. február 22. Ernest Sýkora oktatás-, tudomány- és művészetügyi megbízott jelentése egy hivatásos magyar színtársulat létrehozásának lehetőségeiről Komáromban

101. Pozsony, 1952. március 1. Az SZLKP KB Elnökségének a kerületi pártbizottságokhoz intézett levele a magyar kérdésről, a magyaroknak a járási pártbizottságokba való beválasztásáról

102. Pozsony, 1952. április 29. Javaslat az SZLKP KB Titkársága számára a Csemadok III. országos közgyűlésének összehívására

103. Pozsony, 1952. május 8. A magyar nemzetiségű polgárokkal kapcsolatos némely kérdések rendezésére vonatkozó irányelveknek az SZLKP KB Elnöksége által a CSKP KB Politikai Titkársága elé terjesztett javaslata

104. Prága, 1952. június 17. A csehszlovák kormány határozata a magyar nemzetiségű polgárok némely kérdéseinek rendezéséről

105. Pozsony, 1952. július 1. A Megbízottak Testületének a magyar nemzetiségű polgárok némely kérdéseiről elfogadott, a magyar lakosság államigazgatási szervekben való részvételének és a magyar nyelv hivatalos érintkezésben való használatának biztosítását célzó határozatai

106. Pozsony, 1952. szeptember 29. Július Bránik, a Szlovák Tervhivatal elnökének jelentése a magyarlakta területek fejlesztéséről

107. Pozsony, 1952. október 31. Jozef Lietavec belügyi megbízott jelentése a magyar lakosság körében végzett munkáról, illetve a Megbízottak Testülete 1952. július 1-jei határozatainak teljesítéséről

108. Pozsony, 1952. november 3. Ernest Sýkora oktatás-, tudomány- és művészetügyi megbízott jelentése a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákról

109. Prága, 1952. december 16–18. Nagy István, a füleki járási pártbizottság elnökének felszólalása a CSKP országos konferenciáján „Slánský bandájának” burzsoá nacionalista politikájáról

110. Prága, 1952. december 16–18. Dénes Ferenc, a Kassai Kerületi Nemzeti Bizottság alelnökének felszólalása a CSKP országos konferenciáján a magyar dolgozók Gottwald elvtárs iránti szeretetéről

111. Pozsony, 1953. január 22. Ernest Sýkora oktatás-, tudomány- és művészetügyi megbízott jelentése a komáromi Magyar Területi Színház megnyitásának előkészületeiről

112. Pozsony, 1953. augusztus 14. Javaslat az SZLKP KB Titkársága számára a Csemadok IV. országos közgyűlésének összehívására

113. Pozsony, 1953. szeptember 22. Lőrincz Gyula jelentése a magyar nemzetiségű lakosság politikai és kulturális helyzetéről Szlovákiában

114. Pozsony, 1953. december 18. Részlet Karol Bacíleknek, az SZLKP első titkárának az SZLKP KB ülésén elhangzott beszámolójából, amelyben a magyar burzsoá nacionalizmus megnyilvánulásairól szólt

115. Pozsony, 1954. február 11. A kerületi és járási pártbizottságokhoz intézendő irányelvek javaslata a nemzeti bizottsági választások előkészítéséről és lebonyoításáról a vegyes nemzetiségű területeken

116. Pozsony, 1954. március 10. A kerületi pártbizottságokhoz intézendő, s a Csemadok munkájáról és feladatairól szóló határozatot tartalmazó levél tervezete

117. Pozsony, 1954. március 26. Árvay József képviselő felszólalása a Szlovák Nemzeti Tanács ülésén a választási kampány, a tavaszi munkák és a X. pártkongresszus előkészületeiről

118. Pozsony, 1954. június 4. Árvay József képviselő felszólalása a Szlovák Nemzeti Tanács ülésén a nemzeti bizottsági választások eredményeiről

119. Pozsony, 1954. augusztus 17. Részlet a szlovák nemzeti tanácsi választások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatból (javaslat az új SZNT nemzetiségi összetételére)

120. Pozsony, 1954. október 1. Lőrincz Gyula jelentése az SZLKP KB Titkársága számára a Csemadok munkájáról és feladatairól szóló párthatározat teljesítéséről

121. Pozsony, 1954. december 3. Lőrincz Gyula előadása a magyar burzsoá nacionalizmusról az SZLKP KB propaganda és agitációs osztálya által a burzsoá nacionalizmusról rendezett országos szemináriumon

122. Pozsony, 1955. június 2. Ernest Sýkora oktatásügyi megbízott jelentése a magyar tannyelvű iskolák helyzetéről

123. Pozsony, 1955. október 6. A Csemadok KB Elnökségének javaslata az egyesület Fáklya című kultúrpolitikai havilapjának hetilappá való átalakítására

124. Pozsony, 1955. november 18. Az SZLKP KB propaganda és agitációs osztályának jelentése a párt Új Szó című napilapjáról

125. Pozsony, 1956. május 26. A Csemadok KB Elnökségének újabb javaslata az egyesület kultúrpolitikai havilapjának hetilappá való átalakítására

126. Pozsony, 1956. június 5. Az Oktatásügyi Megbízott Hivatal állásfoglalása a kassai és pozsonyi magyar tannyelvű tizenegyéves középiskola létesítésére vonatkozó kérvényekkel kapcsolatban

127. Pozsony, 1956. november 8. Javaslat az SZLKP KB Irodája számára a szlovákiai magyar sajtótermékek kiadásának módosítására

128. Prága, 1956. december 5. Részlet Rudolf Strechajnak, a Megbízottak Testülete elnökének a CSKP KB ülésén elhangzott felszólásából, amelyben beszámolt a magyar nemzetiségű lakosság magyar „ellenforradalom” alatti magatartásáról

129. Pozsony, 1956. december 12. Részletek Karol Bacíleknek, az SZLKP első titkárának az SZLKP KB ülésén a magyar „ellenforradalom” alatt a magyar kommunistáknak nyújtott segítségről és a magyar nemzetiségű lakosság magatartásáról elhangzott beszámolójából

130. Pozsony, 1956. december 12. Dénes Ferenc, az Új Szó főszerkesztőjének felszólalása az SZLKP KB ülésén, amelyben beszámol a szlovákiai magyar értelmiség magyar „ellenforradalom” alatti magatartásáról

Források és irodalom

Névmutató

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

 

További információk

Tömeg 0.9000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„POPÉLY ÁRPÁD (ed.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I.” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük