LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 20, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2018

7.0014.00

Törlés
Cikkszám: Acta-2018 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 20, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2018

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 20, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2018

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, Forum Minority Research Institute, 2018, 370 p.

ISBN 978-80-89978-03-8

 

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

KILIÁNOVÁ, GABRIELA: Gondolatok napjaink folklorisztikai kutatásainak időszerű kérdéseiről. Szlovák kutatások nemzetközi kontextusban (Úvaha o aktuálnych otázkach výskumu v súčasnej folkloristike. Slovenský výskum v medzinárodnom kontexte [Súhrn]. Zu aktuellen Forschungsaufgaben in der gegenwärtigen Folkloristik. Die slowakische Forschung im internationalen Kontext [Zusammenfassung])

POVEDÁK ISTVÁN: Égből pottyant történetek. Az UFO-kultúra narratív síkú elemzése. Historky z neba spadnuté. Analýza kultúry UFO v naratívnej
rovine. (Vom Himmel gefallene Geschichten. Eine narrative Analyse der UFO-Kultur [Zusammenfassung])

BUŽEKOVÁ, TATIANA: „Tragédia teológa“: vysvetlenie nešťastia v slovenských ľudových rozprávaniach – „A teológus tragédiája”. A szerencsétlenségek magyarázata a szlovák népi elbeszélésekben (Die Tragödie des Theologen“. Offizielle Religion und Volksreligion [Zusammenfassung])

VEREBÉLYI KINCSŐ: Szentek a sarokban (Svätci v kúte [Súhrn]. Heilige in der Ecke [Zusammenfassung])

SILLING ISTVÁN: A templomtér identitást jelző elemei. Szakrális és profán népi textíliák nyugat-bácskai templomokban (Sakrálne a profánne ľudové
textílie v kostoloch v západnej Báčke [Súhrn]. Sakrale und profane populäre Textilien in den Kirchen in Südbatschka [Zusammenfassung])

KLAMÁR ZOLTÁN: Kistáji zarándoklatok a Váci egyházmegyéhez tartozó Galga mentén. (Púte v malom regióne pri rieke Galga vo Vacovskej diecéze v Maďarsku [Súhrn]. Pilgerfahrten entlang des zum Bistum Waitzen gehörenden Galga-Flusses in Ungarn [Zusammenfassung])

GECSE ANNABELLA: Egy plébánia két ország határán. Velkenye hivatalos és népi vallásosságának néhány jellemzője (Farnosť na hranici dvoch štátov. Niektoré charakteristiky oficiálnej a ľudovej religiozity obce Vlkyňa [Súhrn]. Eine Pfarrei an der Grenze zweier Länder. Einige der Merkmale der offiziellen und volkstümlichen Religion der Gemeinde Velkenye/Vlkyňa [Zusammenfassung])

ŽILÁKOVÁ, MÁRIA: Ľudová religiozita Slovákov v Zadunajsku. A dunántúli szlovákok népi vallásossága (Besondere religiöse Merkmale in den von Slowaken bewohnten Siedlungen in Transdanubien (Ungarn) [Zusammenfassung])

DVOŘÁKOVÁ, HANA: Trauma konce války roku 1945 a lidová religiozita. O pověrečných představách Němců nuceně vysídlených z českých zemí (Das Kriegsende-Trauma im Jahr 1945 und die Volksreligiosität. Über die Glaubensvorstellungen der aus Böhmen vetriebenen Deutschen [Zusammenfassung]. Az 1945-ös háborúvég traumája és a népi vallásosság. A Csehországból kitelepített németek hiedelemképzeteiről [Összefoglalás]

NOVÁK FERENC LÁSZLÓ: Egy Hont megyei falu, Nagypeszek településnéprajzi viszonyai a 18–19. században (Sídelné pomery hontianskej
obce Veľký Pesek v 18.–19. storočí [Súhrn]. Die siedlungsethnographischen Verhältnisse von Nagypeszek im 18.–19. Jahrhunderts [Zusammenfassung])

FEJŐS ZOLTÁN: Múlt-fragmentumok, lehetséges történetek és a migrációs hálózatok természetrajza (Fragmenty minulosti, pravdepodobné príbehy a charakter migračných sietí [Súhrn]. Spezifika von Vergangenheitsfragmenten, potentiellen Geschichten und Migrationsnetzwerken [Zusammenfassung])

VIGA GYULA–VISZÓCZKY ILONA: A kiskövesdi paszulykások és a nagykövesdi uborkások (Malokameneckí fazuľári veľkokameneckí uhorkári. Nové poznatky a pohľady na proces ekonomickej špecializácie dedín horného Medzibodrožia [Súhrn].  Fisolen und Gurken. Weitere Angaben und Akzente zur wirtschaftlichen Spezialisierung der Gemeinden in Oberbodrogköz [Zusammenfassung]

KÖZLEMÉNYEK – MATERIÁLY – MATERIALIEN

L. JUHÁSZ ILONA összeáll.: Az 1968-as események a szlovákiai magyarok emlékezetében

SILLING ISTVÁN: Egy ritka bánsági Szentháromság-feszület

FORRÁSOK – PRAMENE – QUELLEN

LISZKA JÓZSEF összeáll.: Adalékok a szlovákiai magyar tájak korai néprajzi forrásaihoz

Balogh Sámuel: Rövid rajzolatja a parasztlakodalomnak Gömörben (1827)

Karcsay [Csaplár Benedek]: Népismei adalékok. Csallóközi, különösen Duna-Szerdahely-táji népszokások (1851)

Bacskády Ágoston: Mátyusföldi babonák, népszokások és mondák (1876)

Deák Geyza: Az ungvármegyei „Tiszahát” népi építkezése és művészete (1910)

Thain János: Forgácsok egy kéziratban levő munkából

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetői (L. Juhász Ilona); Agócs Gergely szerk.: Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse (Domokos Mariann); Barišić, Milina Ivanović: Odevanje u okolini Beograda – druga polovina 19. i prva polovina 20. veka  (Vataščin Péter); Bárth János: Jankováci levelek. Jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében (Klamár Zoltán); Botík, Ján: Slováci vo Vojvodine. Premeny svojbytosti enklávneho spoločenstva (L. Juhász Ilona); Botiková, Marta főszerk.: Ethnologica Slavica et Slovaca 39 (Vataščin Péter); Miskolczy Ambrus: Felvilágosodás és babonaság. Erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789–90-ben (Voigt Vilmos); Pan, Christopf–Pfeil, Beate Sibylle–Videsott, Paul: National Minorities in Europe. Handbook of European National Minorities. Volume 1. (Vataščin Péter); Sabo Jožef: Poljoprivredna historija Banata do polovine 20. Veka (Klamár Zoltán); Sillig István: A kisbíró (Klamár Zoltán); Slovenský národopis 66, 2018/3 (Liszka József); Szőke Anna szerk.: „Sem magasság, sem mélység nem rettent!”. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében III. (Klamár Zoltán)

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

L. JUHÁSZ ILONA: Jüdische Geschichte und Lebenswelten im östlichen Europa (Bad Kissingen, 2018. 2. 4–9.)

LISZKA JÓZSEF: A szlovákiai magyarokról Dél-Tirolban (Salurn, 2018. április 19.; Brixen, 2018. április 23–24.)

LISZKA JÓZSEF: Forum Hungaricum IX. (Berlin, 2018. május 28–29.)

KLAMÁR ZOLTÁN: Traditional Architecture from a New Perspective – Newtrad (Zenta/Senta, 2018. május 30.)

VATAŠČIN PÉTER: Nationalism in Times of Uncertainty (Graz, 2018. július 4–6.)

LISZKA JÓZSEF: „Renaissance der ruralen Architektur“. Ausgewählte Fälle in Ostmitteleuropa und der südlichen Oberrheinregion im Vergleich (Freiburg, 2018. szeptember 10–12.)

LISZKA JÓZSEF: A Tichy-emlékév eseményei Rozsnyón

PAJOR KATALIN: Conference of Young Folklorists (Riga, 2018. szeptember 19–21.)

VATAŠČIN PÉTER: Musaeum Hungaricum XV. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja (Somorja, 2018. október 24.)

PAJOR KATALIN: Emlékek, szövegek, történetek – női folklór szövegek (Budapest, 2018. október 26–27.)

FEHÉR VIKTOR: A vajdasági magyar családok átalakulása a szocialista Jugoszláviában 1945 és 1990 között (Topolya, 2018. november 10.)

LISZKA JÓZSEF: A multietnicitás bűvöletében. Szubjektív sorok Ján Botík nyolcvanadik születésnapjára

 

 

További információk

Tömeg 0.77000000 kg
Brand

A publikáció típusa

,

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 20, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2018” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük